Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵaroma 2:1-29

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Cheruzgo cha Chiuta pa Ŵayuda na Ŵagiriki (1-16)

    • Umo njuŵi yikugwilira ntchito (14, 15)

  • Ŵayuda na Dango (17-24)

  • Kukotoleka mu mtima (25-29)

2  Ntheura wamunthu iwe, kwali ndiwe njani,+ usange ukweruzga ulije pakugwenthera. Pakuti chinthu icho ukweruzga munyako, ukujisuska wamwene, usange ndicho naweso ukuchita.+  Sono tikumanya kuti Chiuta wakususka awo ŵakuchita vinthu vyanthena ndipo cheruzgo chake chikukolerana na unenesko.  Kweni wamunthu iwe, apo ukweruzga awo ŵakuchita vinthu vyanthena uku nawe ukuvichita, kasi ukughanaghana kuti uzamupona cheruzgo cha Chiuta?  Panji kasi ukuyuyura usambazi wa lusungu lwake+ na kuzizipizga+ na kuzikira,+ chifukwa chakuti ukumanya yayi kuti Chiuta wamulongorani lusungu kuti mung’anamuke mtima?+  Kweni wajilundikira ukali wa Chiuta chifukwa ndiwe munonono ndipo undang’anamuke mtima. Ukali uwu uzamuvumbukwa pa zuŵa la cheruzgo chaurunji cha Chiuta.+  Ndipo wazamupeleka njombe kwa waliyose kuyana na milimo yake.+  Ŵanthu awo ŵakuzizipizga pakuchita milimo yiwemi na kupenja uchindami, ntchindi, na thupi lambura kuvunda,+ Chiuta wazamuŵapa umoyo wamuyirayira.  Kweni awo ŵakutemwa mphindano na kukana unenesko na kulondezga ubendezi, iwo ŵazamuwona kutukutwa na ukali wa Chiuta.+  Munthu waliyose uyo wakuchita viheni, wazamuwona suzgo na vyakuŵinya, chakwamba Muyuda ndiposo Mugiriki. 10  Kweni waliyose uyo wakuchita viwemi, wazamuwona uchindami, ntchindi, na mtende, chakwamba Muyuda+ ndiposo Mugiriki.+ 11  Pakuti Chiuta wakutemwera yayi.+ 12  Pakuti wose awo ŵakananga kwambura kumanya dango, ŵazamuparanyika kwambura dango.+ Kweni wose awo ŵakananga uku ŵakumanya dango, ŵazamweruzgika na dango.+ 13  Pakuti awo ŵakupulika waka dango mbarunji yayi pamaso pa Chiuta, kweni awo ŵakulondezga dango ndiwo mbarunji pamaso pa Chiuta.+ 14  Kweni para ŵanthu ŵamitundu awo ŵalije dango,+ mwakawiro ŵakuchita vinthu vya mu dango, ŵanthu aŵa, nangauli ŵalije dango, dango ndiwo. 15  Ndiwo ŵakulongora fundo za dango kuti zili kulembeka mu mitima yawo, uku njuŵi zawo zikuŵachitira ukaboni, ndipo mu* maghanoghano ghawo ŵakususkika panji kuzomerezgeka. 16  Ichi chizamuwoneka mu zuŵa ilo Chiuta kwizira mwa Khristu Yesu wazamweruzga vinthu vyakubisika vya ŵanthu,+ kuyana na makani ghawemi agho nkhupharazga. 17  Sono ukujichema kuti ndiwe Muyuda+ ndipo ukugomezga dango na kunotha kuti uli paubwezi na Chiuta. 18  Ukumanya khumbo lake ndipo ukuzomerezga vinthu vyakuzirwa chomene chifukwa chakuti wasambizgika Dango.+ 19  Ukukhorwa kuti ndiwe mulongozgi wa ŵachibulumutira, ungweru wa awo ŵali mu chisi. 20  Ukuchenya ŵazeleza na kusambizga ŵana ŵachoko, ndipo ukupulikiska visambizgo na unenesko ivyo vili mu Dango. 21  Kasi iwe ukusambizga munyako, ukujisambizga wekha yayi?+ Iwe ukupharazga kuti, “Ungibanga chara,”+ kasi iwe ukwiba? 22  Iwe ukuti “Ungaleŵanga chara,”+ kasi iwe ukuleŵa? Iwe ukunyanyara vikozgo, kasi ukwiba vya mu matempile? 23  Iwe ukunotha na dango, kasi ukuyuyura Chiuta na kuleka kulondezga Dango? 24  Pakuti nga umo kuli kulembekera, “zina la Chiuta likuyuyulika pakati pa mitundu chifukwa cha imwe.”+ 25  Nakuti ukotoli+ ngwaphindu usange ukulondezga dango.+ Kweni usange ukuleka kulondezga dango, ukotoli wako ukuŵa wambura phindu. 26  Ntheura, usange munthu wambura kukotoleka+ wakusungilira fundo zaurunji izo Dango likukhumba, asi ndikuti munthu wambura kukotoleka uyu wazgoka wakukotoleka?+ 27  Ndipo munthu wambura kukotoleka uyo wakulondezga dango, wakweruzga iwe ukuswa dango nangauli uli na malango ghakulembeka ndipo uli kukotoleka. 28  Pakuti ni Muyuda chara uyo ni Muyuda kuwaro pera,+ nesi ukotoli wenecho ni uwo ngwa kuwaro kwa thupi.+ 29  Kweni Muyuda mwenecho ni uyo ni Muyuda mukati,+ ndipo ukotoli wake ngwa mu mtima,+ ukuchitika na mzimu, na dango lakulembeka chara.+ Munthu uyu wakulumbika na ŵanthu yayi kweni na Chiuta.+

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “pakati pa.”