Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Ŵaroma 11:1-36

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Chiuta wali kukana Ŵaisrayeli wose yayi (1-16)

  • Ntharika ya khuni la maolive (17-32)

  • Vinjeru vya Chiuta (33-36)

11  Ntheura nkhufumba kuti, kasi Chiuta wakakana ŵanthu ŵake?+ Yayi! Pakuti nane nili Muisrayeli, wa mphapu* ya Abrahamu, wa fuko la Benjamini.  Chiuta wakaŵakana yayi ŵanthu ŵake, awo wakadankha kuŵamanya.+ Kasi mukumanya yayi ivyo lemba likuyowoya vya Eliya, apo wakaŵeyelera Chiuta pa nkhani yakukhwaskana na Israyeli?  “Yehova, ŵakoma ntchimi zinu, majotchero ghinu ŵabwangandulira pasi, ine nakhalapo nekha, ndipo ŵakupenja umoyo wane.”+  Kweni kasi Chiuta wakamuzgora vichi? “Nasidako ŵanthu 7,000 awo ŵandajikamepo makongono ghawo kwa Baala.”+  Mwakuyana waka, sono napo ŵalipo ŵakukhalapo+ awo Chiuta wali kuŵasora chifukwa cha lusungu lwake lukuru.  Sono usange wali kuŵasora chifukwa cha lusungu lwake lukuru,+ ipo ntchifukwa cha milimo yayi.+ Viŵenge nthena mphanyi lusungu lukuru lukuŵaso lusungu lukuru yayi.  Tiyowoyechi pera? Israyeli wakatondeka kusanga icho wakapenjanga na mtima wose, kweni ŵakusoleka ŵakachisanga.+ Ŵanyake wose mitima yawo yikanonopa,+  nga umo kuli kulembekera kuti: “Chiuta waŵapa mzimu wa tulo tukuru,+ waŵapa maso agho ghakuwona chara na makutu agho ghakupulika chara, m’paka muhanya uno.”+  Kweniso Davide wakati: “Thebulu lawo lizgoke chipingo na diŵa ndiposo chikhuŵazgo na chilango kwa iwo. 10  Maso ghawo ghachite chidima kuti ŵaleke kuwona, ndipo nyengo zose ŵasindamiske miwongo yawo.”+ 11  Ntheura nkhufumba kuti, Kasi ŵakakhuŵara na kuwirathu? Yayi! Kweni chifukwa chakuti ŵakananga, ŵanthu ŵamitundu ŵali kusanga chiponosko, mwakuti Ŵaisrayeli ŵaŵe na sanji.+ 12  Sono usange kwananga kwawo mbusambazi ku charu, ndipo kuchepa kwawo mbusambazi ku ŵanthu ŵamitundu,+ ipo kuŵenge usambazi ukuru chomene chifukwa cha unandi wawo wose. 13  Sono nkhuyowoya kwa imwe ŵanthu ŵamitundu. Pakuti ndine mpositole ku ŵamitundu,+ nkhuchindika uteŵeti wane,+ 14  kuti panji ningachitiska sanji ŵanthu ŵakwithu na kuponoska ŵanyake pakati pawo. 15  Chifukwa usange charu chaphemana na Chiuta chifukwa cha kutayika kwawo,+ asi kupokelereka kwawo mbumoyo kufuma ku ŵakufwa? 16  Kweniso, usange kachigaŵa ka chingwa ako katoleka nga ni vipambi vyakwambilira nkhatuŵa, ipo chingwa chose nacho ntchituŵa. Ndipo usange msisi wa khuni ngutuŵa, ipo minthavi nayo njituŵa. 17  Kweni usange minthavi yinyake yikadumulikako, nangauli imwe muli khuni la maolive la mu thengere, mukabamphikika pakati pawo ndipo mukapokako vinthu ivyo vili mu msisi wa khuni la maolive, 18  munganothanga* pa minthavi chara. Kweni usange mukunotha* pa iwo,+ kumbukani kuti ndimwe yayi mukukhozga msisi, kweni msisi ndiwo ukukhozga imwe. 19  Ipo muyowoyenge kuti: “Minthavi yikadumulika kuti ine nibamphikikeko.”+ 20  Mbunenesko! Ŵakadumulika+ chifukwa cha kuŵavya chipulikano, kweni iwe wimilira chifukwa cha chipulikano.+ Leka kujikuzga, kweni uŵe na wofi. 21  Pakuti usange Chiuta wakayileka yayi minthavi yakawiro, nawe wakulekenge yayi. 22  Ghanaghanira vya lusungu lwa Chiuta+ na kulanga kwake. Kwa awo ŵakawa kuli kulanga,+ kweni kwa iwe kuli lusungu lwa Chiuta, chikuru ukukhalilira mu lusungu lwake, usange yayi, naweso udumulikenge. 23  Iwo nawo, usange ŵamba kuŵa na chipulikano, ŵabamphikikengeko,+ chifukwa Chiuta wakumanya kuŵabamphikaso. 24  Pakuti usange ukadumulika ku khuni la maolive ilo mwakawiro nda mu thengere ndipo ukabamphikika mwakupambana na kawiro ku khuni la maolive la mu munda, ipo awo mbakawiro ŵazamubamphikikaso ku khuni lawo la maolive! 25  Ŵabali, nkhukhumba yayi kuti imwe muleke kumanya chisisi chakupatulika*+ ichi, mwakuti muleke kuŵa ŵamahara mu maso ghinu: Chakuti ŵanyake mwa Israyeli mitima yawo yanonopa m’paka unandi wose wa ŵanthu ŵamitundu unjiremo, 26  ndipo mwa nthowa iyi, Israyeli yose+ wazamuponoskeka. Nga umo kuli kulembekera kuti: “Muwomboli* wafumenge mu Ziyoni+ ndipo wazamuwuskako kwa Yakhobe milimo yambura kopa Chiuta. 27  Ndipo ili ni phangano lane na iwo,+ para nkhuwuskapo zakwananga zawo.”+ 28  Mbunenesko, pakuyowoya vya makani ghawemi, iwo mbalwani kuti imwe musange chandulo, kweni pakuyowoya vya kusora kwa Chiuta, mbakutemweka chifukwa cha ŵasekuru ŵawo.+ 29  Chiuta wadandawurenge yayi na vyawanangwa ivyo wapeleka kweniso ŵanthu awo waŵachema. 30  Pakuti nga umo imwe kale mukaŵira ŵambura kupulikira Chiuta+ kweni sono mwalongoreka lusungu+ chifukwa cha kuleka kupulikira kwawo,+ 31  mwakuyana waka, iwo sono mbambura kupulikira, ntheura imwe mwalongoreka lusungu, mwakuti iwo nawo sono ŵalongoreke lusungu. 32  Chiuta waŵazomerezga kuti ŵaŵe nga mbazga chifukwa ŵakupulikira yayi,+ mwakuti wose waŵalongore lusungu.+ 33  Vitumbiko ivyo Chiuta wakupeleka ni vinandi chomene. Wali na vinjeru ndipo wakumanya chomene vinthu. Vyeruzgo vyake ni vyambura mapenjeko ndipo nthowa zake ni zambura kubowozgeka! 34  Pakuti “ni njani wakumanya maghanoghano gha Yehova,* panji ni njani wazgoka wakumupa fundo?”+ 35  Panji, “Ni njani wadankha kumupa kanthu, mwakuti wamuwezgerepo?”+ 36  Chifukwa vinthu vyose vikufuma kwa iyo ndipo viliko kwizira mwa iyo kweniso viliko chifukwa cha iyo. Kwa iyo kuŵenge uchindami muyirayira. Ameni.

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “mbuto.”
Panji kuti, “mungajikuzganga.”
Panji kuti, “mukujikuzga.”
Panji kuti, “chamuchindindi chakupatulika.”
Panji kuti, “Mponoski.”