Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Ŵahebere 12:1-29

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Yesu, Wakufiska chipulikano chithu (1-3)

    • Bingu likuru la ŵakaboni (1)

  • Kuyuyura chilango cha Yehova yayi (4-11)

  • Nyoloskani nthowa za malundi ghinu (12-17)

  • Kusendelera ku Yerusalemu wakuchanya (18-29)

12  Pakuti tili na bingu likuru ili la ŵakaboni ilo latizingilizga, nase tiyeni tiwuskeko uzito uliwose na kwananga uko kukutiwiska mwambura kusuzga.+ Ndipo tizizipizge pakuchimbira pa chiphalizgano icho chaŵikika panthazi pithu,+  uku tikulaŵisiska kwa Yesu uyo ni Mulongozgi Mulara na Wakufiska chipulikano chithu.+ Chifukwa cha chimwemwe icho chikaŵikika panthazi pake, wakazizipizga khuni lakusuzgikirapo,* wakasulako soni, ndipo wakhala pasi ku woko lamalyero la chitengo cha* Chiuta.+  Ghanaghanirani chomene uyo wazizipizga kayowoyero ka msinjiro kanthena aka ka ŵakwananga+ ako kakuŵasuska ŵekha, mwakuti muleke kuvuka na kugongowa.*+  Pakulimbana na kwananga uku, muchali mundalimbanepo m’paka kuthiska ndopa zinu.  Ndipo mwaluwirathu mazgu agho ghakupempha imwe nga ŵana, kuti: “Mwana wane, ungayuyuranga yayi chilango chakufuma kwa Yehova,* nesi kugongowa para wakukuchenya.  Pakuti Yehova* wakulanga awo wakuŵatemwa, nakuti wakuthyapura* waliyose uyo wamupokelera kuŵa mwana wake.”+  Mukukhumbikwira kuzizipizga kuti musambire.* Chiuta wakuchita namwe nga mbana ŵake.+ Chifukwa ni mwana nju uyo wakuleka kulangika na awiske?+  Usange mundalangike nga umo wose ŵalangikira, ipo muli ŵana ŵapathondo, muli ŵana ŵake yayi.  Adada ŵithu awo ŵali kutibaba* ŵakatilanganga, ndipo tikaŵachindikanga. Asi tikwenera kujilambika chomene kwa Dada wa umoyo withu wauzimu na kuŵa ŵamoyo?+ 10  Pakuti adada ŵithu ŵakatilanganga nyengo yichoko kuyana na ivyo ŵakawonanga kuti ni viwemi, kweni Chiuta wakutilanga kuti tisange chandulo, mwakuti tipokeko utuŵa wake.+ 11  Mbunenesko kuti palije munthu uyo wakukondwa para wakupokera chilango, chikuŵa chakuŵinya.* Kweni pamanyuma chikubaba chipambi cha mtende, uwo mburunji kwa awo ŵasambirapo kanthu. 12  Ntheura, khozgani mawoko ghakulepweteka na makongono ghakuteluka.+ 13  Ndipo lutilirani kunyoloska nthowa izo malundi ghinu ghakwendamo,+ mwakuti icho ntchakupendera chileke kuguzguka mu findo, kweni chichizgike. 14  Limbikirani kuŵa pamtende na ŵanthu wose+ na kuŵa ŵatuŵa+ chifukwa usange munthu ni mutuŵa yayi wazamuwona Fumu yayi. 15  Woneseskani kuti paŵavye munthu uyo watondeka kupokera lusungu lukuru lwa Chiuta, mwakuti pakati pinu paleke kumera msisi wapoyizoni uwo ukupangiska suzgo na kufipiska ŵanandi.+ 16  Ndipo woneseskani kuti pakati pinu paŵavye muzaghali* nesi wambura kuchindika vinthu vyakupatulika, nga ni Esau, uyo wakataya wanangwa wake wa kuŵa mwana wakwamba kubabika pakusinthiska na mbale yimoza ya chakurya.+ 17  Pakuti mukumanya kuti pamanyuma pake wakakanika apo wakakhumbanga kuti wahare thumbiko. Nangauli wakayezgayezga chomene pamoza na kuthiska masozi kuti awiske ŵasinthe maghanoghano,+ kweni wakaphurapo kanthu yayi.* 18  Chifukwa imwe mundasendelere ku phiri ilo lingakhwaskika,+ ilo likugolera moto,+ ndiposo lili na bingu lifipa, chisi cha biii, na chimphepo,+ 19  kweniso kulira kwa mbata+ na kuyowoyeka kwa mazgu,+ agho pakughapulika ŵanthu ŵakapempha kuti mazgu ghanyake ghaleke kuyowoyekaso kwa iwo.+ 20  Chifukwa ŵakatondeka kuzizipizga dango lakuti: “Usange chinyama chakhwaska phiri, chidinyike na malibwe.”+ 21  Kweniso, ivyo vikawoneka vikaŵa vyakofya chomene mwakuti Mozesi wakati: “Nkhopa ndipo nkhumbwambwantha.”+ 22  Kweni imwe mwasendelera ku Phiri la Ziyoni+ na msumba wa Chiuta wamoyo, Yerusalemu wakuchanya,+ na ŵangelo ŵanandi 23  mu ungano wawo ukuru,+ na mpingo wa mwana wakwamba kubabika wa awo ŵalembeka kuchanya, na Chiuta Mweruzgi wa wose,+ na umoyo wauzimu+ wa ŵarunji awo ŵazgoreka kuŵa ŵakufikapo+ 24  na Yesu muphemaniski+ wa phangano liphya,+ ndiposo ndopa izo wakatimijira, izo zikuyowoya makora chomene kuluska ndopa za Abelu.+ 25  Woneseskani kuti mukutegherezga kwa uyo wakuyowoya. Pakuti usange awo ŵakakana kutegherezga kwa uyo wakapelekanga chenjezgo la Chiuta pa charu chapasi ŵakapona yayi, kasi ise tingazakapona wuli usange tikufumako kwa uyo wakuyowoya kuchanya?+ 26  Pa nyengo yira, mazgu ghake ghakasunkhunya charu chapasi,+ kweni sono walayizga kuti: “Kamozaso nisunkhunyenge charu chapasi pera yayi, kweniso na kuchanya.”+ 27  Sono mazgu ghakuti “kamozaso” ghakulongora kuwuskikapo kwa vinthu ivyo vikusunkhunyika, vinthu ivyo vyapangika, mwakuti vinthu ivyo vikuleka kusunkhunyika vikhalilire. 28  Ntheura, pakuwona kuti tizamupokera Ufumu uwo ungasunkhunyika yayi, tiyeni tilutilire kupokera lusungu lukuru mwakuti tichite uteŵeti wakupatulika kwa Chiuta mwakuzomerezgeka, pamoza na kopa Chiuta kweniso ntchindi zikuru. 29  Pakuti Chiuta withu ni moto wakumyangura.+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “mpando wachifumu wa; chizumbe.”
Panji kuti, “kuthika lusoko mu mitima yinu.”
Panji kuti, “wakulanga.”
Panji kuti, “mulangike.”
Mazgu gheneko, “Adada ŵithu ŵa thupi.”
Panji kuti, “chikuchitiska chitima.”
Wonani Mang’anamuro gha Mazgu, “Uzaghali.”
Mazgu gheneko, “malo ghake ghakasangika yayi.”