Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵagalatiya 5:1-26

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Wanangwa wa Ŵakhristu (1-15)

  • Kwenda mwa mzimu (16-26)

5  Khristu wakatifwatura kuti tiŵe na wanangwa uwu. Ntheura mwimilire nganganga,+ ndipo mungazomerezganga yayi kukakikaso mu joko la wuzga.+  Wonani, ine Paulosi, nkhumuphalirani kuti usange mukukhumba kukotoleka, Khristu waŵenge wambura phindu kwa imwe.+  Kweniso, nkhuchitira ukaboni munthu waliyose uyo wakukotoleka kuti wakwenera kuchita vyose ivyo Dango likuyowoya.+  Mwawukako kwa Khristu, imwe mukukhumba kupimika ŵarunji kwizira mu dango.+ Mwawira kutali na lusungu lwake lukuru.  Kweni ise tikulindilira kuŵa ŵarunji pamaso pa Chiuta kwizira mu mzimu utuŵa ndiposo chifukwa cha chipulikano chithu.  Chifukwa kwa Khristu Yesu, kukotoleka nkhanthu yayi nesi kuleka kukotoleka,+ kweni chipulikano icho chikugwira ntchito kwizira mu chitemwa.  Mukachimbiranga makora chomene.+ Kasi wakamujandizgani ni njani kuti muleke kulutilira kupulikira unenesko?  Mwakopeka na Uyo wakamuchemani yayi.  Kanthukumusi kachoko waka kakutukumuska bulunga lose.+ 10  Nkhugomezga kuti imwe muli mu umoza na Fumu,+ mughanaghanenge vinyake yayi. Kweni uyo wakumutimbanizgani+ wazamupokera cheruzgo chake, nanga wangaŵa njani. 11  Kweni ine ŵabali, usange nichali kupharazga ukotoli, chifukwa wuli nichali kutambuzgika? Ipo chikhuŵazgo cha khuni lakusuzgikirapo*+ chamara. 12  Ningatemwa kuti ŵanalume awo ŵakukhumba kumutimbanizgani mphanyi ŵajithena ŵekha.* 13  Ŵabali, imwe mukachemeka kuti muŵe ŵanangwa. Muleke kuzgora wanangwa winu uwu kuŵa mwaŵi wa kuchitira makhumbiro gha thupi,+ kweni chitemwa chimuchiskani kuti muteŵeteranenge.+ 14  Chifukwa malango ghose ghakufiskika na dango limoza lakuti: “Utemwenge mzengezgani wako nga umo ukujitemwera wamwene.”+ 15  Kweni usange mukulumana na kuryana,+ chenjerani kuti muleke kumalizgana.+ 16  Kweni nkhuti, lutilirani kwenda mwa mzimu,+ ndipo muchitenge yayi makhumbiro gha thupi.+ 17  Chifukwa makhumbiro gha thupi ghakulimbana na mzimu, ndipo mzimu ukulimbana na thupi. Vinthu ivi vikususkana, ntheura vinthu ivyo mukukhumba kuchita ndivyo mukuchita yayi.+ 18  Kweniso, usange mukulongozgeka na mzimu, muli pasi pa dango yayi. 19  Sono milimo ya thupi yikuwonekera, ndipo ni uzaghali,*+ ukazuzi, ukwakwa,*+ 20  kusopa vikozgo, kuchita vyamizimu,*+ maulwani, zawe, sanji, kukalipa, mphindano, kugaŵikana, kugaluka, 21  bina, uloŵevu,+ kwenda mu viphikiro ivyo mukuŵa vyongo, na vinyake vyanthena.+ Pa vinthu ivi nkhumuchenjezgeranithu, nga umo nkhamuchenjezgerani kale, kuti awo ŵakuchita vinthu ivi ŵazamuhara yayi Ufumu wa Chiuta.+ 22  Kweni vipambi vya mzimu ntchitemwa, chimwemwe, mtende, kuzikira, lusungu,+ uwemi, chipulikano, 23  kuzika, na kujikora.+ Palije dango lakususkana na vinthu ivi. 24  Kweniso, awo mba Khristu Yesu, ŵali kukhoma pa khuni thupi pamoza na chilakolako chake* na makhumbiro ghake.+ 25  Usange tikukhala mwa mzimu, tiyeni tilutilireso kwenda mwakuyana na mzimu.+ 26  Tingaŵanga ŵakujiwona yayi,+ ŵakwambiska kuphalizgana,+ nesi kuchitirana bina.

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “ŵajizgora ŵekha kuŵa nthunguli,” kung’anamura kuti ŵaleke kuchita vinthu vya mu dango ivyo ŵakukosera.
Mu Chigiriki, por·neiʹa. Wonani Mang’anamuro gha Mazgu.
Panji kuti, “nkharo yaukazuzi.” Wonani Mang’anamuro gha Mazgu.
Panji kuti, “ufwiti.”
Mazgu ghanyake, “maulamphalampha ghake.”