Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵagalatiya 3:1-29

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Milimo ya Dango na ya chipulikano (1-14)

    • Murunji waŵenge wamoyo chifukwa cha chipulikano (11)

  • Layizgo ilo likapika kwa Abrahamu likizira mu Dango yayi (15-18)

    • Khristu ni mphapu ya Abrahamu (16)

  • Kwamba kwa Dango na chilato chake (19-25)

  • Ŵana ŵa Chiuta kwizira mu chipulikano (26-29)

    • Awo mba Khristu ndiwo ni mphapu ya Abrahamu (29)

3  Ŵagalatiya ŵakupusa imwe! Ni njani wakamulowani,+ imwe mukalongoreka makora umo Yesu Khristu wakakhomekera pa khuni?+  Pali chinthu chimoza icho nkhukhumba kumanya kwa imwe: Kasi mukapokera mzimu chifukwa cha milimo ya dango panji chifukwa cha kuŵa na chipulikano mu ivyo mukapulika?+  Kasi muli ŵakupusa nthena? Mukamba na milimo yauzimu,* kasi sono mukukhumba kumalizga na milimo yathupi?*+  Kasi mukajumpha mu visuzgo vinandi pawaka? Nkhugomezga yayi kuti pakaŵa pawaka.  Ntheura kasi uyo wakumupani mzimu na kuchita milimo yankhongono+ pakati pinu, wakuchita ivi chifukwa chakuti mukulondezga dango panji chifukwa chakuti muli na chipulikano mu ivyo mukapulika?  Nga ni Abrahamu uyo “wakapulikana mwa Yehova,* ndipo Chiuta wakamupima kuti ni murunji.”+  Mukumanya kuti awo ŵakudemelera ku chipulikano ndiwo mbana ŵa Abrahamu.+  Malemba ghakawonerathu kuti Chiuta wazamupima ŵanthu ŵamitundu kuŵa ŵarunji chifukwa cha chipulikano, ghakapharazgirathu makani ghawemi kwa Abrahamu, kuti: “Mitundu yose yizamutumbikika kwizira mwa iwe.”+  Ntheura, awo ŵakudemelera ku chipulikano ŵakutumbikika nga ni Abrahamu, munthu uyo wakaŵa na chipulikano.+ 10  Chifukwa wose awo ŵakuthemba pa milimo ya dango ŵali pasi pa nthembo, pakuti kuli kulembeka kuti: “Ngwakutembeka waliyose uyo wakuleka kusunga na kuchita vyose ivyo vili kulembeka mu mupukutu wa Dango.”+ 11  Kweniso, fundo yakuti na dango palije munthu wakupimika murunji na Chiuta+ yikuwoneka makora, pakuti “murunji waŵenge wamoyo chifukwa cha chipulikano.”+ 12  Sono Dango likuthemba chipulikano yayi, kweni “waliyose uyo wakuchita vinthu ivi waŵenge wamoyo pakuvisunga.”+ 13  Khristu wali kutigura,+ na kutifwatura+ ku nthembo ya Dango apo iyo wakazgoka nthembo m’malo mwa ise, chifukwa kuli kulembeka kuti: “Ngwakutembeka munthu waliyose uyo wapayikika pa khuni.”+ 14  Ichi chikaŵa nthena kuti thumbiko la Abrahamu lize ku mitundu kwizira mwa Yesu Khristu,+ mwakuti tipokere mzimu wakulayizgika+ kwizira mu chipulikano chithu. 15  Ŵabali, nipeleke chiyelezgero cha ivyo ŵanthu ŵakuchita: Para phangano lakhozgeka, nanga lingaŵa la munthu, palije uyo wakulimazga panji kusazgirako kanthu kanyake. 16  Sono malayizgo ghakayowoyeka kwa Abrahamu na mphapu* yake.+ Lemba lindayowoyepo kuti, “ku mphapu* zako,” nga ni para ni zinandi. Kweni likuti, “ku mphapu* yako,” kung’anamura yimoza, uyo ni Khristu.+ 17  Kweniso nkhuyowoya kuti: Dango ilo likiza pakati pajumpha vyaka 430+ kufuma apo phangano likachitikira, lingasukuluska yayi phangano ilo likakhozgeka kale na Chiuta, panji kumazga layizgo. 18  Pakuti usange chiharo chikwizira mu dango, ipo chikwiziraso mu layizgo yayi. Kweni Chiuta wachita lusungu ndipo wachipeleka kwa Abrahamu kwizira mu layizgo.+ 19  Kasi Dango likaŵa la ntchito wuli? Likasazgikako kuti kwananga kuwonekere,+ m’paka mphapu* iyo yikapika layizgo yize.+ Ndipo likapelekeka kwizira mu ŵangelo+ kwendera mu woko la muphemaniski.+ 20  Pakuŵavya muphemaniski usange phangano likukhwaska munthu yumoza pera, kweni Chiuta wakachita yekha phangano. 21  Ntheura, kasi Dango likususkana na malayizgo gha Chiuta? Yayi! Chifukwa kuŵenge kuti dango la kupa umoyo likapelekeka, mphanyi urunji ukaŵako kwizira mu dango. 22  Kweni Malemba ghakapeleka vinthu vyose ku wuzga wa kwananga, mwakuti layizgo ilo likuŵapo chifukwa cha kuŵa na chipulikano mwa Yesu Khristu lipelekeke ku awo ŵali na chipulikano. 23  Kweni pambere chipulikano chindize, tikalongozgekanga na dango, ndipo tikapelekeka ku wuzga. Panyengo iyi tikalindiliranga chipulikano icho chikaŵa pafupi kuwoneka.+ 24  Ntheura, Dango likaŵa mulinda withu wakutilongozgera kwa Khristu,+ mwakuti tipimike ŵarunji chifukwa cha chipulikano.+ 25  Kweni sono pakuti chipulikano chafika,+ tiliso pasi pa mulinda yayi.+ 26  Mose muli ŵana ŵa Chiuta+ kwizira mu chipulikano chinu mwa Khristu Yesu.+ 27  Pakuti mose imwe mukabatizika mwa Khristu, mwavwara Khristu.+ 28  Palije Muyuda nesi Mugiriki,+ palije muzga nesi mwanangwa,+ palije mwanalume nesi mwanakazi,+ pakuti mose ndimwe munthu yumoza mwa Khristu Yesu.+ 29  Kweniso, usange muli ŵa Khristu, muli mphapu* ya Abrahamu nadi,+ ŵahaliri+ mwakuyana na layizgo.+

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “Mukamba mu mzimu.”
Mazgu gheneko, “kasi sono mukumalizga mu thupi?”
Mazgu gheneko, “mbuto.”
Mazgu gheneko, “mbuto.”
Mazgu gheneko, “mbuto.”
Mazgu gheneko, “mbuto.”
Mazgu gheneko, “mbuto.”