Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵafilipi 1:1-30

1  Ine Paulosi na Timote, ŵazga ŵa Khristu Yesu, ku ŵatuŵa wose mwa Khristu Yesu awo ŵali mu Filipi,+ pamoza na ŵalaŵiliri na ŵateŵeti ŵakovwira:+  Mphanyi lusungu lukuru na mtende vyakufuma kwa Chiuta Adada ŵithu na Fumu Yesu Khristu, vyaŵa namwe.  Nyengo zose para namukumbukani, nkhuwonga Chiuta wane  mu maŵeyelero ghane ghose chifukwa cha imwe mose. Nyengo yiliyose para nkhulomba nkhuŵa na chimwemwe+  chifukwa cha kovwira* pakupharazga makani ghawemi, kufuma pa zuŵa lakwamba m’paka sono.  Pakuti nili na chigomezgo pa chinthu ichi, chakuti uyo wakamba mulimo uwemi uwu mwa imwe, wawufiskenge+ m’paka mu zuŵa la Khristu Yesu.+  Ntchakwenelera nadi kuti ine nimughanaghanirani nthena mose, chifukwa chakuti nili namwe mu mtima wane, pakuti mose mukusangana na ine mu lusungu lukuru, pose paŵiri, uku nili wakukakika mu jele+ ndiposo pakuvikilira na kukhozgera makani ghawemi mwakuyana na dango.+  Chiuta ni kaboni wane kuti nkhukhumba chomene kumuwonani mose chifukwa nkhumutemwani nga umo Khristu Yesu nayo wakumutemwerani.  Ndipo ichi ndicho nkhulutilira kulomba, kuti chitemwa chinu chilutilire kukura chomene+ pamoza na kumanya makora+ vinthu kweniso kuviŵanika chomene,+ 10  mwakuti musande ivyo ni vinthu vyakuzirwa chomene,+ ntheura kuti muŵe ŵambura kafukwa, kwambura kukhuŵazga ŵanyinu m’paka zuŵa la Khristu.+ 11  Ndipo muzuzgike na vipambi vyaurunji, ivyo vikwizira mwa Yesu Khristu, mwakuti Chiuta+ wachindikike na kulumbika. 12  Ŵabali, sono nkhukhumba kuti mumanye kuti ivyo vyanichitikira vyawovwira kuthandazga makani ghawemi. 13  Ŵasilikari wose ŵa Themba* na ŵanyake wose ŵakumanya+ kuti nili kukakika+ chifukwa cha Khristu. 14  Chifukwa chakuti nili kukakika mu jele, ŵabali ŵanandi mu Fumu ŵakulongora chikanga chomene ndipo ŵakuyowoya mazgu gha Chiuta kwambura wofi. 15  Ŵanthu ŵanyake ŵakupharazga Khristu uku ŵali na mtima wa bina na kugazgana, kweni ŵanyake ŵali na khumbo liwemi. 16  Awo ŵali na khumbo liwemi, ŵakupharazga Khristu chifukwa cha chitemwa, pakuti ŵakumanya kuti nili kusoleka kuti nivikilire makani ghawemi.+ 17  Kweni awo ŵali na mtima wa bina na kugazgana, ŵakupenja mphindano pakupharazga ndipo ŵali na chilato chiwemi yayi, pakuti ŵakukhumba kunichemera suzgo apo nili mu jele. 18  Sono vichi pera? Chakuzirwa ntchakuti munthowa yiliyose Khristu wakupharazgika, kwali ŵakupharazga mwaupusikizgi panji mwaunenesko, ine nkhusekelera. Nakuti nilutilirenge kusekelera, 19  pakuti nkhumanya kuti nisangenge chiponosko kwizira mu maŵeyelero ghinu+ na wovwiri wa mzimu wa Yesu Khristu.+ 20  Nkhulindilira mwakunweka ndiposo nili na chigomezgo chakuti nikhozgekenge soni yayi munthowa yiliyose. Kweni sono Khristu wachindikikenge chifukwa cha wanangwa wose wakuyowoya, nga umo vikaŵira nyengo zose, kwizira mu thupi lane, kwali niŵe wamoyo panji nifwe.+ 21  Chifukwa kwa ine kuŵa wamoyo ni Khristu,+ ndipo kufwa ntchandulo.+ 22  Sono usange nkhwakuti nilutilire kuŵa wamoyo mu thupi, nipambikenge vipambi mu mulimo wane. Kweni icho nisankhenge niyowoyenge yayi. 23  Vinthu viŵiri ivi ndivyo vikunihangayiska, kweni icho nkhukhumba ntchakuti nifwatuke na kuŵa pamoza na Khristu,+ chifukwa kuyowoya unenesko, ichi ntchiwemi chomene.+ 24  Kweni kukhalilira mu thupi ntchakwenelera chomene kwa ine chifukwa cha imwe. 25  Ntheura pakuŵa na chigomezgo ichi, nkhumanya kuti nikhalilirenge ndipo niŵenge na imwe mose mwakuti mukure na kuŵa na chimwemwe mu chipulikano, 26  kuti munothe chomene mwa Khristu Yesu chifukwa cha ine pakuŵaso pamoza namwe. 27  Chikuru ntchakuti mukhalenge mwakwenelera makani ghawemi gha Khristu,+ mwakuti kwali niza kuzakamuwonani, kwali ine kulije, nipulikenge vya imwe kuti mukutchintha mu mzimu umoza, nga ni munthu yumoza,+ kulimbikira pamoza chifukwa cha chipulikano cha makani ghawemi. 28  Ndipo ŵalwani ŵinu mukutenthema nawo yayi munthowa yiliyose. Chinthu ichi mbukaboni wa pharanyiko kwa iwo,+ kweni kwa imwe mbukaboni wa chiponosko,+ ndipo ichi chafuma kwa Chiuta. 29  Pakuti muli kupika mwaŵi wa kuŵa na chipulikano mwa Khristu, kupulikana nayo pera yayi, kweniso kusuzgika chifukwa cha iyo.+ 30  Pakuti namwe mukukumana na masuzgo agho ine nkhukumana nagho,+ ndipo sono mukupulika kuti nichali kukumana nagho.

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “chifukwa cha ivyo mukuchita.”
Panji kuti, “Ŵalinda ŵa mu Pretoriyo.”