Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵaefeso 2:1-22

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Kutizgora ŵamoyo pamoza na Khristu (1-10)

  • Kuparanya chiliŵa chakupatura (11-22)

2  Kweniso Chiuta wakamuzgorani ŵamoyo, nangauli mukaŵa ŵakufwa chifukwa cha maubudi ghinu na zakwananga zinu.+  Nyengo yinyake mukendanga mwakuyana na makhaliro gha mu charu ichi,+ mwakuyana na fumu ya mazaza gha mphepo,+ mzimu+ uwo sono ukugwira ntchito mu ŵana ŵambura kupulikira.  Nase nyengo yinyake apo tikaŵa pakati pawo, tikachitanga mwakuyana na makhumbiro gha thupi lithu,+ tikachitanga vinthu ivyo thupi lithu na maghanoghano ghithu vikakhumbanga,+ ndipo mwakawiro tikaŵa ŵana awo Chiuta wakakwiyanga nawo,+ umo ŵanyake wose ŵaliri.  Kweni Chiuta ngwalusungu chomene,+ ndipo chifukwa cha chitemwa chake chikuru icho wakatilongora,+  wakatizgora ŵamoyo pamoza na Khristu, nanga ni apo tikaŵa ŵakufwa chifukwa cha kwananga.+ Mwaponoskeka na lusungu lwake lukuru.  Ndipo wakatiwuskira pamoza na kutikhazika pamoza mu malo ghakuchanya pakuti tili mu umoza na Khristu Yesu,+  mwakuti mu nyengo iyo yikwiza, wazakalongore usambazi wake ukuru na lusungu lwake lukuru, apo wazamutichitira vinthu viwemi ise tili mu umoza na Khristu Yesu.  Na lusungu lukuru ulu, mwaponoskeka kwizira mu chipulikano,+ chifukwa cha ivyo mukuchita yayi, ndipo ichi ntchawanangwa cha Chiuta.  Ntchifukwa cha milimo yinu yayi,+ mwakuti munthu waleke kuŵa na chifukwa chakunothera. 10  Ise ndise mulimo wa mawoko gha Chiuta ndipo tikalengeka+ mwa Khristu Yesu,+ kuti tichitenge milimo yiwemi iyo Chiuta wakanozgerathu kuti tendengemo. 11  Ntheura kumbukani kuti kale mukaŵa ŵanthu ŵamitundu mu thupi, mukachemekanga “ŵambura kukotoleka” na awo ŵakachemekanga “ŵakukotoleka” mu thupi na mawoko gha ŵanthu. 12  Nyengo yira mukaŵa ŵambura Khristu, mukaŵa kutali na mtundu wa Israyeli, ndipo mukamanyanga yayi mapangano agho Chiuta wakalayizga ŵanthu ŵake.+ Mukakhalanga mu charu kwambura chigomezgo ndipo mukaŵa ŵambura Chiuta.+ 13  Kweni mwakukolerana na Khristu Yesu, imwe nyengo yinyake mukaŵa kutali na Chiuta, sono mwiza kufupi kwizira mu ndopa za Khristu. 14  Pakuti iyo ni mtende withu,+ uyo wakazgora magulu ghaŵiri gha ŵanthu kuŵa limoza,+ na kuparanya chiliŵa icho chikaŵapaturanga.+ 15  Na thupi lake, wakamazga ulwani, Dango ilo likaŵa na malango ndiposo malanguro, mwakuti mu umoza na iyo wapange magulu ghaŵiri gha ŵanthu kuŵa munthu yumoza muphya+ na kuŵikapo mtende. 16  Kweniso kuti kwizira mu khuni lakusuzgikirapo,* waphemaniske magulu ghaŵiri gha ŵanthu mu thupi limoza kwa Chiuta,+ chifukwa wakawuskapo ulwani+ kwizira mwa iyo yekha. 17  Ndipo wakiza na kupharazga makani ghawemi gha mtende kwa imwe mukaŵa kutali na Chiuta, na kupharazgaso mtende kwa awo ŵakaŵa pafupi na Chiuta. 18  Pakuti kwizira mwa iyo, tose magulu ghaŵiri gha ŵanthu, tikusendelera kwa Adada kwizira mu mzimu umoza. 19  Ntheura muchali ŵalendo yayi+ kweni muli ŵenekaya+ pamoza na ŵatuŵa, ndipo muli ŵamunyumba ya Chiuta.+ 20  Ndipo mwazengeka pa fawundeshoni ya ŵapositole na ntchimi,+ apo Khristu Yesu ndiyo ni libwe lapakona la fawundeshoni.+ 21  Mu umoza na iyo nyumba yose yikuzengeka pamoza,+ yikukura na kuŵa tempile lituŵa la Yehova.*+ 22  Mu umoza na iyo, namwe mukuzengeka pamoza kuŵa malo ghakuti Chiuta wakhalemo mwa mzimu.+

Mazgu Ghamusi