NEW YORK—Pa August 3, 2016, Ŵakaboni ŵa Yehova ŵali kuguliska nyumba zawo izo mukaŵa ofesi yawo yikuru ku 25/30 Columbia Heights, Brooklyn, New York. Ŵali kuziguliska kwa Kushner Companies and LIVWRK. Kuguliskika kwa malo agha, mbukaboni wakuti Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakusamuskira nadi ofesi yawo yikuru ku Warwick, New York, uko ŵali kuzenga maofesi ghawo mwapachanya nkhanira.

Nyumba izi zili pa malo gha masikweya mita 68,154. (733,608-gross-square-foot) agho ghali pakati pa vigaŵa vyakutchuka vitatu, Brooklyn Heights, Fulton Ferry, na Dumbo. Ŵali kuguliskaso nyumba zawo zinyake zitatu, 50 Columbia Heights, 58 Columbia Heights, na 55 Furman Street, izo zikaŵa pafupi na 25/30 Columbia Heights. Nyumba izi zili pafupi na Brooklyn Bridge ndipo zikazengeka pambere buliji ili lindazengeke.

50 Columbia Heights and 58 Columbia Heights

55 Furman Street

Pakwamba nyumba izo mukaŵa maofesi ya Ŵakaboni ku 25/30 Columbia Heights zikaŵa za kamupani yakupanga munkhwala ya E.R.Squibb & Sons, iyo pasono yikugwira lumoza na Bristol-Myers Squibb. Pachanya pa yimoza mwa nyumba izi (30 Columbia Heights) pakaŵa chikhwangwani chakumanyikwa chomene ku Brooklyn ndipo chikaŵikikapo ni kale chomene. Pakwamba pakalembeka mazgu ghakuti “Squibb” ndipo Ŵakaboni ŵakati ŵagura nyumba izi mu 1969, ŵakalembapo kuti “Watchtower.” Richard Devine, muyowoyeri wa Ŵakaboni ŵa Yehova, wakalongosora chifukwa icho ŵakagulira malo agha. Iyo wakati: “Tikakhumbikwiranga malo ghakuru chifukwa ntchito yithu yaluta panthazi chomene. Tikakhumbangaso kuti maofesi ghithu agho panyengo iyo ghakaŵa mu malo ghakupambanapambana mu Brooklyn, ghaŵe pamoza.”

David A. Semonian, muyowoyeri wa Ŵakaboni ŵa Yehova pa ofesi yawo yikuru, wakati: “Tiluwenge yayi malo ghithu ghakale gha ku 25/30 Columbia Heights kweniso vinthu vyakukondweska ivyo takhala tikuchita ku Brooklyn kwamba kale chomene.”

Mungayowoya na:

David A. Semonian, Ofesi ya Chimanyisko, 1-718-560-5000