NEW YORK—Khoti Likuru Chomene la Russian Federation likulutirizga mulandu uwo Unduna wa vya Malango ukamangilira Ŵakaboni ŵa Yehova ndipo ukukhumba kujara ofesi ya Ŵakaboni ŵa Yehova mu charu ichi. Ŵanthu ŵanandi ŵangwiza kuzakapulikizga mulandu uwu. Khoti layimika dankha mulandu uwu ndipo lizamulutirizga pa Chitatu, April 19, 2017, nyengo ya 10:00 a.m.

Maloya ghakwimira Ŵakaboni ŵa Yehova ndigho ghangwamba kupeleka ukaboni wawo mu khoti. Igho ghangususka Unduna wa vya Malango kuti palije chifukwa cha kujalira ofesi ya Ŵakaboni ŵa Yehova. Pamanyuma, maloya ghakwimira Unduna wa vya Malango nagho ghangupeleka ukaboni wawo. Pakuwona ivyo maloya ghakwimira Ŵakaboni ŵa Yehova ghanguyowoya, jaji wangupempha Unduna wa vya Malango kuti ulongosore chifukwa cheneko chakujalira ofesi ya Ŵakaboni ŵa Yehova. Kweni maloya gha Unduna uwu ghangutondeka kupeleka chifukwa chakupulikikwa kweniso ghangutondeka kuzgora mafumbo ghanyake. Mulandu uwu wayima dankha pamanyuma pakuti vigaŵa vyose viŵiri vyapeleka maukaboni ghawo.

Sabata yikwiza, khoti lilutirizgenge mulandu uwu.

Mungayowoya na:

International: David A. Semonian, Ofesi ya Chimanyisko, +1-845-524-3000

Russia: Yaroslav Sivulskiy, +7-911-087-8009