Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Kasi Vikaŵako Vyekha?

Thupi la Munthu

Thupi la Munthu Likupozga Lekha Vilonda

Kasi ŵasayasi ŵatolera wuli nthowa iyi?

Vinyama

Kanyama Ako Kali na Weya Wakuzizika

yama zinandi zikuŵa na mafuta ghanandi kuti zileke kupima chomene. Kweni kanyama aka kakuthemba chinthu chinyake.

Vyamumaji

Vikhokho vya Nkhonyo za mu Maji

Vikhokho vikuvikilira chomene nkhonyo.

Tumalundi twa Mussel

Twamoyo twamumaji twakuchemeka mussels tukudemelera chomene ku vinthu chifukwa tuli na tumalundi twapadera. Mwakuyana na tumalundi utu ŵasayansi ŵangapanga vinthu nga vyakujoyinira pakuzenga kweniso vyakujoyinira viwangwa.

Somba Iyo Yikusintha Mtundu

Mainjiniya ghakuyezgelera kupanga chinthu chakuti chisinthenge mitundu nga umo yikuchitira somba ya cuttle.

Mabakiteriya Agho Ghakurya Mafuta

Mabakiteriya ghakutozga makora chomene maji kuluska nthowa izo ŵanthu ŵakupanga mazuŵa ghano.

Vyamoyo Vyakukhwaŵa

Chipapa cha Gwalawara Waminga Icho Chikonkha Maji

Kasi gwalawara uyu wakuchita wuli kuti maji ghafume ku malundi m’paka kukafika ku mulomo?

Miskati ya Ng’wina

Ng’wina yikuluma chomene kuluska nkhalamu, kweni yikumanya luŵiro chomene para chinthu chayikhwaska kuluska para chinthu chakhwaska kamunwe ka munthu. Kasi ivi vikuchitika wuli?

Vibenene

Njuchi Zili na Luso Pakudeka

Kasi ivyo njuchi zikuchita para zikudeka vyapangiska wuli ŵasayansi kuwona kuti ŵangafiska kupanga maroboti ghamumlengalenga?

Singo ya Nyerere

Kasi ntchivichi chikovwira kathu kachoko chomene kunyamura chinthu chizito kujumpha msinkhu wake?

Nyerere Iyo Yikuphya Bweka Yayi na Zuŵa

Nyerere zinyake zakuchemeka silver ant izo zikusangika ku chipalamba cha Sahara, ni zimoza mwa vyamoyo ivyo vikuphya bweka yayi na chithukivu cha zuŵa. Kasi ntchivichi chikovwira nyerere izi kuzizipizga?

Chenje Wakuchemeka Cicada

Umoyo wa chenje wa mtundu wa cicada ngwakutindika, chifukwa wakubulika mu masabata ghachoko waka para pajumpha vyaka 13 panji 17.

Magiya gha Kamphazi

Magiya agha ngakukhumbikwa chomene kuti kamphazi aka kazunthe mwankhongono.

Vyakumera

Vipasi Vyakutowa vya Pollia Berry

Tuvipasi twa pollia berry nthwabuluu chomene ndipo ndito twekha uto tukuwoneka nthena. Ndipouli, tuvipasi utu mtundu wake ngwabuluu yayi. Kweni kasi chikuchitika ntchivichi kuti tuwonekenge twabuluu?

Vyakumera Vikuswa Masamu

Ŵasayansi ŵasanga kuti chakumera chinyake chili na luso lwapadera.