Ivyo Baibolo likuyowoya

Wonani fundo za mu Baibolo izi:

  1. Kumusekelera yayi. Muchezgenge makora na kuchindika awo mukugwira nawo ntchito. Para mukuchezga nawo, lekani kuchita vinthu nga namwe mukuŵakhumba.—Mateyu 10:16; Ŵakolose 4:6.

  2. Muvwarenge makora. Para mukuvwalira dala uheni, ŵawonenge nga mukujisaska. Baibolo likuti tivwarenge mwakwenelera, “mwasoni ndiposo mwamahara.”—1 Timote 2:9.

  3. Musankhenge makora ŵabwezi. Para mukutemwa kuchezga na ŵanthu ŵaving’unu ndikuti mukuŵapa mwaŵi wakuti ŵamunjirani.—Zintharika 13:20.

  4. Kuzgorako yayi vyauchindere. Para ŵanyinu ŵamba ‘kuyowoya vyauchindere panji milangwe yabweka,’ fumanipo.—Ŵaefeso 5:4.

  5. Kujiŵikira dala pangozi yayi. Para ŵanyinu ŵakuti mugwire ntchito m’paka usiku kwambura chifukwa chakupulikikwa, chenjerani.—Zintharika 22:3.

  6. Kanani mwankhongono. Para munthu waving’unu wakulimbikira, muphalirani kuti mukukhumba yayi vyauzeleza. (1 Ŵakorinte 14:9) Mungamuphalira kuti: “Ine vyauzeleza nkhurya cha! Kuzakaniphaliraso vyauchindere cha! Ulekere papa!” Mungamulembera kalata na kumuphalira kuti ivyo wakuchita vikumukwenyerezgani. Kweniso kuti walekerethu. Muphalirani kuti mukukana nkharo zawakawaka chifukwa mukulondezga ivyo Baibolo likuyowoya.—1 Ŵatesalonika 4:3-5.

  7. Phalirani munthu munyake. Para wachali kumusuzgani, phalirani mubwezi winu. Mungaphalira mfumu panji muwoli winu, munyinu wa ku ntchito panji munthu munyake. (Zintharika 27:9) Ŵanthu ŵanandi ŵawona kuti pemphero likovwira. Nangauli panji mundalombepo, Yehova wamovwiraninge chifukwa iyo ni ‘Chiuta wa chisangulusko chose.’—2 Ŵakorinte 1:3.

Ŵanthu ŵanandi ŵakukondwa yayi ku ntchito para munthu wakuŵasuzga. Kweni Baibolo likovwira.