Ivyo Baibolo likuyowoya

Chiuta wakukhala kuchanya. Wonani mavesi agha.

Themba Solomoni likalomba kuti: ‘Mupulike imwe kuchanya malo ghinu ghakukhalamo.’—1 Mathemba 8:43.

Yesu Khristu wakasambizga ŵasambiri ŵake kulomba kuti: ‘Ŵadada ŵithu imwe muli kuchanya.’—Mateyu 6:9.

Yesu wakati wawuka, wakaluta ‘kuchanya kwenecho, kuti sono wakawonekere pamaso pa Chiuta.’—Ŵahebere 9:24.

Mavesi agha ghakulongora kuti Yehova Chiuta waliko. Wali palipose yayi, kweni wakukhala kuchanya.