Lutani apo pali nkhani

Kasi Chiuta Wali Kulemberathu Apo Waliyose Wazamufwira?

Kasi Chiuta Wali Kulemberathu Apo Waliyose Wazamufwira?

Ivyo Baibolo likuyowoya

Yayi. Baibolo lindayowoyepo kuti zuŵa ilo munthu waliyose wazamufwira lili kulembekerathu. M’malo mwake likuti munthu wakufwa chifukwa cha “vyakuchitika vyamabuchi.”—Mupharazgi 9:11.

Chifukwa wuli pera Baibolo likuti pali “nyengo ya kufwa”?

Lemba la Mupharazgi 3:2 likuyowoya nadi kuti pali “nyengo ya kubabika na nyengo ya kufwa. Nyengo ya kupanda na nyengo ya kuzgura ivyo vikapandika.” Kweni para tingawona mavesi ghanyake mu chaputara ichi, tikuwona kuti nkhani yikuru pa vesi ili njakulongosora waka vinthu ivyo tikuchita nyengo zose. (Mupharazgi 3:1-8) Chiuta wandaŵikire munthu waliyose nyengo iyo wazamufwira. Nga umo viliri na mulimi, Chiuta wakuchita kumutuma yayi kuti sono ni nyengo ya kupanda. Fundo njakuti tileke kutangwanika chomene na vinthu vyambura kuzirwa na kuluwa kuti kuli Mlengi.—Mupharazgi 3:11; 12:1, 13.

Tingaŵa na umoyo utali

Nangauli vyanamachero tikuvimanya yayi, kweni tingakhala nyengo yitali usange tikusankha mwavinjeru ivyo tikuchita. Baibolo likuti: “Chisambizgo cha munthu wavinjeru ntchisimi cha umoyo kuti munthu wawukeko ku vipingo vya nyifwa.” (Zintharika 13:14) Mwakuyana waka, Mozesi wakaphalira Ŵaisrayeli kuti ŵangakhala “nyengo yitali” usange ŵangapulikira malango gha Chiuta. (Dotoronome 6:2) Kweni usange tingasankha uheni ivyo tikuchita, tingadumulizga umoyo withu panji kuti tingafwa luŵiro.—Mupharazgi 7:17.

Vilije kanthu kuti ndise ŵamahara, kwali tikujipwelelera chomene, kweni nyifwa tingayigwentha yayi. (Ŵaroma 5:12) Kweni munthazi vizamusintha, Baibolo likuti “nyifwa yizamuŵakoso yayi.”—Chivumbuzi 21:4.