Ivyo Baibolo likuyowoya

Enya, wangapokera. Yesu wakati: “Ŵanthu awo ŵali makora ŵakukhumbikwira dokotala chara, kweni ŵalwari ndiwo.” (Mateyu 9:12) Apa Yesu wakalongora kuti ŵasambiri ŵake ŵangapokera munkhwala para ŵalwara. Nangauli Baibolo ni buku ilo likulongosora vya munkhwala yayi, kweni lili na ulongozgi wakovwira kwa wose awo ŵakukhumba kukondweska Chiuta.

Jifumbani kuti

1. Kasi nkhupulikiska ivyo dokotala wakuyowoya pa nkhani ya munkhwala uwo wakukhumba kunipa? Baibolo likutiphalira kuti tikwenera kupenjerezga ulongozgi m’malo mwakugomezga waka “mazgu ghalighose.”—Zintharika 14:15.

2. Kasi nkhwenera kufumba dankha dokotala munyake pambere nindapokere munkhwala? Vinthu vikwenda makora para pali “ŵakupeleka fundo ŵanandi,” chomene para muli na suzgo likuru la muthupi.—Zintharika 15:22.

3. Kasi munkhwala uwu ukususkana na fundo ya mu Baibolo yakuti tikwenera ‘kuziŵizga ndopa’?—Milimo 15:20.

4. Kasi wakachita kuwukwa kuti wasange nthenda iyi, panji munkhwala? Baibolo likukana “kuchita vyamizimu.” (Ŵagalatiya 5:19-21) Kuti mumanye usange dokotala wakuchita vyamizimu, ghanaghaniranipo mafumbo agha:

  • Kasi dokotala uyu wakuwukwa?

  • Kasi wanipa munkhwala uwu chifukwa chakugomezga kuti nakwiyiska viŵanda panji ŵafwiti ŵanilowa?

  • Kasi pakunozga panji pakupeleka munkhwala wakuchita kuyowoyera (kuthetelera), wakuchita mitheto panji kusazgako vinthu vinyake vyakukhwaskana na vyamizimu? Panji pakukhumbikwira vinthu vinyake nga nkhuku?

5. Kasi nkhughanaghanira chomene vya ulwari wane? Baibolo likuti: “Mahara ghinu ghamanyikwe ku ŵanthu wose.” (Ŵafilipi 4:5) Kuŵa na mahara kungamovwirani kuti mughanaghanirenge “vinthu vyakuzirwa chomene,” nga kuchita vinthu vyauzimu.—Ŵafilipi 1:10; Mateyu 5:3.