Ivyo Baibolo likuyowoya

Kanandi para tikuti “mazgu gha Chiuta” tikung’anamura uthenga wakufuma kwa Chiuta. (Luka 11:28) Kweni mu mavesi ghachoko waka mu Baibolo, “Mazgu gha Chiuta” panji “Mazgu” ghakwimira zina la munthu.—Chivumbuzi 19:13; Yohane 1:14.

Uthenga wa Chiuta. Kanandi ntchimi zikatenge uthenga wawo ni mazgu gha Chiuta. Mwachiyelezgero, Yeremiya pakuyowoya uchimi wake wakamba na mazgu ghakuti “mazgu gha Yehova ghakiza kwa ine.” (Yeremiya 1:4, 11, 13; 2:1) Pambere ntchimi Samuyeli yindaphalire Sauli kuti Chiuta wamwimika kuŵa themba, yikati: “Iwe wimilire dankha, kuti nikuphalire mazgu gha Chiuta.”—1 Samuyeli 9:27.

Zina la munthu. Mu Baibolo lizgu lakuti “Mazgu” likwimiraso zina la udindo la Yesu Khristu apo wakaŵa kuchanya, kweniso nga munthu pa charu chapasi. Wonani vifukwa ivyo tikuyowoyera nthena:

  • Mazgu wakaŵako pambere vinthu vinyake vyose vindalengeke. “Pakwamba pakaŵa Mazgu, . . . Uyu wakaŵa na Chiuta pakwamba.” (Yohane 1:1, 2) Yesu ndiyo “wakwamba kubabika wa chilengiwa chose . . . wakaŵako pambere vinthu vinyake vyose vindaŵeko.”—Ŵakolose 1:13-15, 17.

  • Mazgu wakiza pa charu chapasi na kuzgoka munthu. “Mazgu wakazgoka thupi ndipo wakakhalanga pakati pithu.” (Yohane 1:14) Khristu Yesu “wakajikhutura na kuŵa nga muzga ndipo wakayana na ŵanthu.”—Ŵafilipi 2:5-7.

  • Mazgu ni Mwana wa Chiuta. Mpositole Yohane wakati wayowoya kuti “Mazgu wakazgoka thupi,” wakalutilizga kuti: “Ise tikawona uchindami wake, uchindami nga ni uwo mwana wapadera wakupokera kwa awiske.” (Yohane 1:14) Yohane wakalembaso kuti: “Yesu Khristu ni Mwana wa Chiuta.”—1 Yohane 4:15.

  • Mazgu wali na mikhaliro ya Chiuta. Baibolo likuti, “Mazgu wakaŵa chiuta.” (Yohane 1:1) Mazgu ghamusi gha vesi ili mu Baibolo linyake ghakuti, “Mazgu apa ŵakunena Mesiya panji Khristu.” Yesu “nkhuŵala kwa uchindami wa Chiuta, na chikozgo cheneko cha kaŵiro kake.”—Ŵahebere 1:2, 3.

  • Mazgu wakulamulira nga themba. Baibolo likuti pa mutu wa Mazgu gha Chiuta pali “mphumphu zachifumu” zinandi. (Chivumbuzi 19:12, 13; mazgu ghamusi) Mazgu wakuchemekaso kuti “Themba la mathemba na Fumu ya mafumu.” (Chivumbuzi 19:16) Zina ili ndilo Yesu wakumanyikwaso nalo pa 1 Timote 6:14, 15.

  • Mazgu ndiyo ni muyowoyeri wa Chiuta. Zina lakuti “Mazgu” likulongolerathu kuti Chiuta wakumugwiliskira ntchito pakupeleka uthenga na ulongozgi. Yesu wakati: “Adada awo ŵali kunituma ŵanipa dango pa icho nkhwenera kuphara na kuyowoya. . . . Ntheura vinthu ivyo nkhuyowoya, nkhuyowoya umo Adada ŵali kuniphalilira.”—Yohane 12:49, 50.