Ivyo Baibolo likuyowoya

Baibolo likuti: ‘Chiuta wazamweruzga ŵazaghali.’ (Ŵahebere 13:4) Lizgu lakuti “uzaghali,” mu chigiriki ni por·neiʹa, likung’anamuraso kugonana pambere ŵanthu ŵandatorane. Ntheura Chiuta wakukondwa yayi para mwanalume na mwanakazi awo ŵandatorane ŵakukhalira lumoza, nanga ni para ŵakukhumba kuzakatorana kunthazi.

Wuli usange ŵakutemwana chomene? Chiuta wakukhumba kuti pambere mwanalume na mwanakazi ŵandambe kukhalira lumoza, ŵatorane dankha kuyana na dango. Chiuta wali kulenga ŵanthu kuti ŵatemwanenge. Baibolo likuti Chiuta ntchitemwa. (1 Yohane 4:8) Ntheura, Chiuta wakukhumba kuti mwanalume na mwanakazi awo ŵali kutorana ndiwo ŵagonanenge.