Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Kasi Chiwuka Ni Vichi?

Kasi Chiwuka Ni Vichi?

Ivyo Baibolo likuyowoya

Mu Baibolo, lizgu la Chigiriki a·naʹsta·sis, ilo lili kung’anamulika kuti chiwuka, likung’anamura “kuwuska” panji “kwimilira.” Munthu uyo wakafwa ndipo wawuskika, wakuŵaso na umoyo nga umo wakaŵira pakwamba.—1 Ŵakorinte 15:12, 13.

Mu Malemba Ghachihebere, panji kuti Testamente Lakale, mulije lizgu lakuti “chiwuka.” Nangauli vili nthena, kweni ivyo Malemba Ghachihebere ghanyake ghakulongosora, vikulongora kuti chiwuka chiliko nadi. Mwachiyelezgero, Chiuta wakaphalira ntchimi Hoseya kuti: “Nizamuŵawombora ku nkhongono za Dindi; nizamuŵathaska ku nyifwa.”—Hoseya 13:14; Yobu 14:13-15; Yesaya 26:19; Daniyeli 12:2, 13.

Kasi ŵanthu awo ŵazamuwuskika, ŵazamukhala nkhu? Ŵanthu ŵanyake para ŵawuskika, ŵakuluta kuchanya kuti ŵakaŵe mafumu pamoza na Khristu. (2 Ŵakorinte 5:1; Chivumbuzi 5:9, 10) Baibolo likuchema chiwuka ichi kuti “chiwuka chakwamba” panji “chiwuka chakwambilira.” Mazgu ghose agha ghakulongora kuti paliso chiwuka chinyake. (Chivumbuzi 20:6; Ŵafilipi 3:11) Pa chiwuka ichi, ŵanthu ŵanandi ŵazawuskika ndipo ŵazamukhala mwakukondwa pa charu chapasi.—Salimo 37:29.

Kasi ŵanthu ŵakuwuskika wuli? Chiuta wali kupa Yesu nkhongono zakuwuskira ŵakufwa. (Yohane 11:25) Yesu wazamuska wose “awo ŵali mu madindi.” (Yohane 5:28, 29) Waliyose wazamuwuskika nga umo wakaŵira pakwamba. Wazamuwonekanga umo wakawonekeranga pakwamba, kweniso wazamuŵa na nkharo na maghanoghano agho wakaŵa nagho pakwamba. Awo ŵazamukhala pa charu chapasi ŵazamuwuskika na mathupi ghanyama kweniso ghawemi. Kweni awo ŵakuwuskikira kuchanya, ŵakuwuskika na mathupi ghauzimu.—Yesaya 33:24; 35:5, 6; 1 Ŵakorinte 15:42-44, 50.

Kasi mbanjani awo ŵazamuwuskika? Baibolo likuti “kuzamuŵa chiwuka cha ŵarunji na ŵambura urunji.” (Milimo 24:15) Ŵanthu ŵanyake ŵarunji awo ŵazamuwuskika ni Nowa, Sara, na Abrahamu. (Genizesi 6:9; Ŵahebere 11:11; Yakobe 2:21) Ŵambura urunji ni awo ŵakalondezganga yayi fundo za Chiuta chifukwa chakuti ŵakaŵavya mwaŵi wakuti ŵasambire na kumanya fundo izi.

Kweni awo ŵakachitiranga dala vinthu viheni ŵazamuwuskika yayi. Usange ŵanthu ŵanthena aŵa ŵafwa, mbwenu kwawo kwamara.—Mateyu 23:33; Ŵahebere 10:26, 27.

Kasi ŵakufwa ŵazamuwuskika pauli? Baibolo likayowoyerathu kuti awo ŵazamuluta kuchanya, ŵazamwamba kuwuskika mu nyengo ya kuŵapo kwa Khristu iyo yikamba mu 1914. (1 Ŵakorinte 15:21-23) Awo ŵazamukhala pa charu chapasi, ŵazamwamba kuwuskika para Yesu Khristu wamba kulamulira mu Ufumu Wake wa Vyaka 1,000. Pa nyengo iyi charu chose chapasi chizamuŵa paradiso.—Luka 23:43; Chivumbuzi 20:6, 12, 13.

Chifukwa wuli tikugomezga kuti kuli chiwuka? Baibolo likuyowoya za ŵanthu 9 awo ŵakawuskikapo, ndipo ŵanthu ŵanyake ŵakawona na maso. (1 Mathemba 17:17-24; 2 Mathemba 4:32-37; 13:20, 21; Luka 7:11-17; 8:40-56; Yohane 11:38-44; Milimo 9:36-42; 20:7-12; 1 Ŵakorinte 15:3-6) Ŵanthu ŵanandi ŵakumanya kuti Yesu wakawuska Lazaro. Apo Yesu wakawuskanga Lazaro, ŵanthu ŵanandi ŵakawona na maso ndipo pakaŵa kuti pajumpha mazuŵa ghanayi kufuma apo wakafwira. (Yohane 11:39, 42) Nanga ni ŵanthu awo ŵakasuskanga Yesu ŵakaŵa na ukaboni wose kuti Lazaro wawuskika. Lekani ŵakapangana kuti ŵakome Yesu na Lazaro.—Yohane 11:47, 53; 12:9-11.

Baibolo likuyowoya kuti Chiuta wali na nkhongono ndipo ngwakukhumbisiska kuwuska ŵakufwa. Iyo wakumanya kweniso wakukumbuka wose awo wazamuŵawuska. Wazamugwiliskira ntchito nkhongono zake zikuru pakuwuska awo ŵali kufwa. (Yobu 37:23; Mateyu 10:30; Luka 20:37, 38) Chiuta wazamuwuska ŵakufwa, ndipo Baibolo likuti iyo ngwakukhumbiskiska nadi. Ilo likuti: “Munwekerenge mulimo wa mawoko ghinu.”—Yobu 14:15.

Utesi pa nkhani ya chiwuka

Utesi: Chiwuka nkhuwezgeramo mzimu mu thupi la munthu wakufwa.

Unenesko: Baibolo para likuyowoya za mzimu likung’anamura munthu wanthunthu. Para munthu wafwa palije icho chikulutilira kuŵa na umoyo. (Genizesi 2:7; Ezekiyeli 18:4) Munthu para wawuskika ndikuti mzimu wake waweleraso muthupi lake yayi. Pachiwuka Chiuta wazamumupaso umoyo unyake.

Utesi: Ŵanthu ŵanyake ŵakuwuskika na kuparanyika nyengo yeneyiyo.

Unenesko: Baibolo likuti “awo ŵakachitanga vinthu viheni ŵazamuwukira ku cheruzgo.” (Yohane 5:29) Kweni ŵazamweruzgika pa ivyo ŵakachitanga pambere ŵandafwe yayi. Ŵazamweruzgika pa ivyo ŵazamuchita para ŵawuskika. Yesu wakati: “Ŵakufwa ŵazamupulika mazgu gha Mwana wa Chiuta ndipo awo ŵapulikira ŵazamuŵa ŵamoyo.” (Yohane 5:25) Awo ‘ŵazapulikira’ ivyo ŵazamusambizgika para ŵawuskika, mazina ghawo ghazamulembeka mu “mupukutu wa umoyo.”—Chivumbuzi 20:12, 13.

Utesi: Munthu wazamuwuskika ndendende na thupi ilo wakaŵa nalo pambere wandafwe.

Unenesko: Para munthu wafwa, thupi lake likuvunda.—Mupharazgi 3:19, 20.