Ivyo Baibolo likuyowoya

Chiuta wangawona na kuchita chilichose icho wakhumba, kweniso kulikose. (Zintharika 15:3; Ŵahebere 4:13) Kweni Baibolo lindayowoyepo kuti Chiuta wakukhala palipose, panji kuti wali mu vinthu vyose. M’malo mwake likuti Chiuta ni munthu ndipo wali na malo gheneko agho wakukhala.

  • Umo Chiuta waliri: Chiuta ni mzimu. (Yohane 4:24) Ŵanthu ŵangamuwona yayi Chiuta. (Yohane 1:18) Mboniwoni za mu Baibolo zikulongora kuti Chiuta wali na malo gheneko agho wakukhala. Iyo wakukhala palipose yayi.—Yesaya 6:1, 2; Chivumbuzi 4:2, 3, 8.

  • Malo agho Chiuta wakukhala: Chiuta wakukhala kuchanya, ndipo malo agha tingaghawona yayi. Baibolo likuti Chiuta wali na malo agho wakukhala “kuchanya.” (1 Mathemba 8:30) Baibolo likuti nyengo yinyake ŵangelo “ŵakanjira kukawonekera pamaso pa Yehova,” * kulongora kuti Chiuta wali na malo gheneko agho wakukhala.—Yobu 1:6.

Usange Chiuta wali palipose yayi, kasi wanganovwira nadi ine panekha?

Enya. Chiuta wakupwelelera munthu waliyose payekha. Nangauli Chiuta wakukhala kuchanya, kweni wakumanya wose awo ŵakukhumba kumukondweska, ndipo wakuŵawovwira. (1 Mathemba 8:39; 2 Midauko 16:9) Kasi Yehova wakupwelelera wuli ŵateŵeti ŵake?

  • Para mukulomba: Yehova wangapulika mapemphero ghinu nyengo yeneyiyo.—2 Midauko 18:31.

  • Para mukwenjerwa: “Yehova wali pafupi na ŵakusweka mu mtima. Wakuponoska awo mzimu wawo wateketeka.”—Salimo 34:18.

  • Para mukukhumba wovwiri: Yehova ‘wamupaninge mahara na kumusambizgani’ kwizira mu Mazgu ghake, Baibolo.—Salimo 32:8.

Utesi pa nkhani ya uko Chiuta wakukhala

Utesi: Chiuta wali palipose kweniso mu vinthu vyose.

Unenesko: Chiuta wakukhala pa charu chapasi yayi panji pa malo ghanyake ghalighose agho tingaghawona. (1 Mathemba 8:27) Mbunenesko kuti nyenyezi kweniso vilengiwa vinyake vikupharazga “uchindami wa Chiuta.” (Salimo 19:1) Ndipouli, Chiuta wakukhala mu vinthu ivyo wali kulenga yayi. Chiuta wali nga ni munthu wakujambura uyo wakukhala mu vinthu ivyo wajambura yayi. Kweni ivyo wajambura vikulongora kuti walipo uyo wali kuvijambura. Mwakuyana waka, Chiuta wakukhala mu vinthu ivyo wali kulenga yayi. Kweni vinthu ivyo wali kulenga vikuvumbura “makhaliro ghake ghambura kuwoneka,” nga nkhongono, vinjeru, na chitemwa.—Ŵaroma 1:20.

Utesi: Chiuta wakwenera kusangika palipose kuti wamanye makora vinthu vyose ivyo vikuchitika na kulongora nkhongono zake.

Unenesko: Mzimu utuŵa ni nkhongono iyo Chiuta wakugwiliskira ntchito. Chiuta wakugwiliskira ntchito mzimu utuŵa kuti wamanye na kuchita icho wakukhumba pa nyengo na malo ghalighose. Ntheura wakukhumbikwira kuchita kuŵapo yayi.—Salimo 139:7.

Utesi: Lemba la Salimo 139:8 likulongora kuti Chiuta wakusangika palipose, chifukwa likuti: “Usange ningakwelera kuchanya, imwe muŵenge kwenekuko, usange ningatandika chakugonapo chane mu Dindi, imwe muŵenge mwenemumo.”

Unenesko: Lemba ili likuyowoya za malo agho Chiuta wakukhala yayi. Kweni likutisambizga kuti Chiuta wangatovwira kulikose uko tingaŵa.

^ ndime 5 Baibolo likuti zina la Chiuta ni Yehova.