Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Kasi Ningachisanga Wuli Chisopa Chaunenesko?

Kasi Ningachisanga Wuli Chisopa Chaunenesko?

Ivyo Baibolo likuyowoya

Baibolo likuti ŵanthu awo ŵali mu chisopa chaunenesko ŵakupambana na awo ŵali mu chisopa chautesi. Ilo likuti: “Muŵamanyenge na vipambi vyawo. Kasi ŵanthu ŵakutonthora mpheska mu minga panji vikuyu mu nthura?” (Mateyu 7:16) Nga umo mungapambaniskira vipambi vya khuni la mpheska na la minga, ndimo mungapambaniskiraso chisopa chaunenesko na chautesi. Wonani umo chisopa chaunenesko chikupambanirana na chisopa chautesi:

  1. Chisopa chaunenesko chikusambizga fundo za ŵanthu yayi, kweni fundo za mu Baibolo. (Yohane 4:24; 17:17) Chikusambizga ivyo Baibolo likulongosora pa nkhani ya mzimu kweniso umoyo wamuyirayira mu paradiso. (Salimo 37:29; Yesaya 35:5, 6; Ezekiyeli 18:4) Chikuvumburaso fundo zautesi izo chisopa chautesi chikusambizga.—Mateyu 15:9; 23:27, 28.

  2. Chisopa chaunenesko chikovwira ŵanthu kumanya makora Chiuta, nga nkhuŵasambizga zina lake, lakuti Yehova. (Salimo 83:18; Yesaya 42:8; Yohane 17:3, 6) Chisopa chaunenesko chikususka fundo yakuti Chiuta tingamupulikiska yayi. M’malo mwake, chikusambizga kuti Chiuta wakukhumba kuti tiŵe nayo paubwezi.—Yakobe 4:8.

  3. Chisopa chaunenesko chikusambizga kuti Chiuta wali kupeleka Yesu Khristu kuti tizakaponoskeke. (Milimo 4:10, 12) Awo ŵali mu chisopa chaunenesko ŵakupulikira Yesu, ndipo ŵakuŵikapo mtima kuchita ivyo iyo wakachitanga.—Yohane 13:15; 15:14.

  4. Chisopa chaunenesko chikugomezga kuti Ufumu wa Chiuta pera ndiwo uzamumazga masuzgo gha ŵanthu. Awo ŵali mu chisopa chaunenesko ŵakusambizga ŵanyawo vya Ufumu uwu.—Mateyu 10:7; 24:14.

  5. Chisopa chaunenesko chikusambizga ŵanthu kuti ŵatemwenge waliyose kwambura kulindizga kalikose. (Yohane 13:35) Chikuŵasambizgaso kuti ŵakwenera kuchindika ŵanthu ŵa mitundu yose, mitheto, na viyowoyero vyose kwambura kusankha. (Milimo 10:34, 35) Awo ŵali mu chisopa chaunenesko ŵakuchitako yayi nkhondo chifukwa ŵakutemwa ŵanyawo.—Mika 4:3; 1 Yohane 3:11, 12.

  6. Chisopa chaunenesko chilije ŵaliska awo ŵakupokera malipiro, ndipo chikupeleka mazina gha udindo kwa waliyose yayi.—Mateyu 23:8-12; 1 Petrosi 5:2, 3.

  7. Chisopa chaunenesko chikuchitako yayi ndyali. (Yohane 17:16; 18:36) Ndipouli, awo ŵali mu chisopa chaunenesko ŵakuchindika na kupulikira boma. Iwo ŵakulondezga dango la mu Baibolo lakuti: “Pelekani vinthu vya Kesare kwa Kesare [kung’anamura ŵalara ŵa boma], ndipo vya Chiuta kwa Chiuta.”—Mariko 12:17; Ŵaroma 13:1, 2.

  8. Awo ŵali mu chisopa chaunenesko ŵakuchita ivyo ŵakusambizga. Nyengo zose ŵakuŵikapo mtima kulondezga fundo za mu Baibolo. (Ŵaefeso 5:3-5; 1 Yohane 3:18) M’malo mwa kuchichizgika waka, iwo ŵakukondwa kusopa “Chiuta wakukondwa.”—1 Timote 1:11.

  9. Chisopa chaunenesko chili na ŵanthu ŵachoko. (Mateyu 7:13, 14) Awo ŵali mu chisopa chaunenesko, ŵanthu ŵakuŵawona kuti mbawakawaka, ŵakuŵanyoza, na kuŵatambuzga chifukwa cha kuchita khumbo la Chiuta.—Mateyu 5:10-12.

Munthu wangamanya yayi chisopa chaunenesko usange wakwendera waka ivyo iyo wakukhumba.

Pangaŵa ngozi usange tingendera waka ivyo mtima withu ukukhumba para tikusankha chisopa. Baibolo likayowoyerathu kuti ŵanthu “ŵazamujiwunjikira ŵasambizgi [ŵa visopa] kuti ŵapulike ivyo vikukondweska makutu ghawo.” (2 Timote 4:3) Kweni, Baibolo likutichiska kuti tilondezgenge chisopa icho ntchakutowa na chambura kufipiskika “panthazi pa Chiuta, Dada withu,” nanga kungaŵa kuti chisopa icho ntchakutchuka yayi.—Yakobe 1:27; Yohane 15:18, 19.