Ivyo Baibolo likuyowoya

Dyabulosi ntchilengiwa chauzimu, iyo wakukhala ku malo agho ŵanthu ŵangaghawona yayi. Wali ku helo wa moto yayi uko ŵanyake ŵakugomezga kuti wakulangirako ŵanthu ŵaheni nga umo chithuzi cha mu nkhani iyi chikulongolera.

“Nkhondo kuchanya”

Nyengo yinyake, Satana wakaŵa na wanangwa wakwenda kuchanya. Lekani wakaŵa na mwaŵi wakuwonekera pamaso pa Chiuta na ŵangelo ŵakugomezgeka. (Yobu 1:6) Kweni Baibolo likayowoyerathu kuti kuzamuŵa “nkhondo kuchanya”. Pa nkhondo iyi, Satana wakachimbizgika kuchanya na ‘kuponyeka pa charu chapasi.’ (Chivumbuzi 12:7-9) Ivyo Baibolo likuyowoya kweniso ivyo vikuchitika pa charu chapasi vikulongora kuti nkhondo iyi yili kuchitika kale kuchanya. Sono Dyabulosi wali pa charu chapasi ndipo tingamuwona yayi chifukwa iyo ntchilengiwa chauzimu.

Kasi ivi vikung’anamura kuti Dyabulosi wali na malo ghamoza agho wakukhala? Mwachiyelezgero, kale ŵakatenge ku msumba wa Peregamo ndiko “kuli chitengo cha Satana” kweniso “uko Satana wakukhala.” (Chivumbuzi 2:13) Mazgu agha ghakulongora kuti Satana wakakhalanga nadi ku Peregamo yayi, kweni ghakung’anamura kuti ŵanthu awo ŵakakhalanga mu msumba uwu ŵakasopanga Satana. Baibolo likuti Dyabulosi ndiyo wakulamulira “maufumu ghose gha charu.” (Luka 4:5,6) Fundo iyi yikulongora kuti Satana wakukhala malo ghamoza yayi pa charu chapasi.