Ivyo Baibolo likuyowoya

Enya. Baibolo lili na ukaboni wakukhorweska wakuti Chiuta waliko nadi. Likutichiska kuti tigomezgenge Chiuta. M’malo mwakulondezga waka ivyo tchalitchi likusambizga, likuti tikwenera kugwiliskira ntchito ‘nkhongono yithu ya kughanaghana’ kweniso mahara. (Ŵaroma 12:1; 1 Yohane 5:20) Wonani maukaboni gha mu Baibolo agha:

  • Vinthu ivyo vili kulengeka mu ndondomeko vikulongora kuti kuli Mlengi. Baibolo likuti: “Nyumba yiliyose yikuzengeka na munthu, kweni uyo wakazenga vinthu vyose ni Chiuta.” (Ŵahebere 3:4) Nangauli mazgu agha ngapusu kughapulikiska, kweni ŵanthu ŵanandi ŵakusambira chomene ŵakuti ngankhongono. *

  • Taŵanthu, nangauli tingasanga vinthu vyakuthupi ivyo tikukhumba, kweni nipera tikukhumba kumanya chifukwa icho tiliri na umoyo. Tikukhumbaso kumanya na kusopa Chiuta. Baibolo likuti iyi ni “njara yauzimu.” (Mateyu 5:3; Chivumbuzi 4:11) Njara yauzimu iyi ni ukaboni wakuti Chiuta waliko nadi. Iyo ni Mlengi wachitemwa ndipo wakukhumba kuti timumanye.—Mateyu 4:4.

  • Mauchimi gha mu Baibolo ghakalembeka ni kale chomene ndipo ghakufiskika nadi pa nyengo yake. Uwu mbukaboni wakuti mauchimi agha ghakapelekeka na Chiuta.—2 Petrosi 1:21.

  • Awo ŵakalemba Baibolo, ŵakalemba nkhani zinyake izo zikukolerana na sayansi. Mwachiyelezgero, kale ŵanthu ŵakagomezganga kuti charu chili kukhala pa vinyama nga zovu, munjiri, panji ng’ombe. Kweni Baibolo likuti Chiuta wali “kuning’ina charu chapasi pambura kanthu.” (Yobu 26:7) Baibolo likutiso charu chapasi ‘ntchabulunga’ panji kuti chizingo. (Yesaya 40:22) Ŵanthu ŵanandi ŵakugomezga kuti Chiuta ndiyo wakaphalira awo ŵakalemba Baibolo kulemba vinthu ivi.

  • Baibolo likuzgora mafumbo ghanonono chomene. Usange mafumbo agha ghangazgoleka mwambura kupulikikwa makora, ghangapangiska munthu kughanaghana kuti Chiuta kulije. Mwachiyelezgero, mafumbo ghakuti: Usange Chiuta ngwachitemwa kweniso wankhongono, chifukwa wuli walekelera uheni na masuzgo? Chifukwa wuli visopa vikuchita viheni m’malo mwa viwemi?—Tito 1:16.

^ ndime 4 Mwachiyelezgero, Allan Sandage, uyo wakasambira vya mu mtambo wakati: “Nkhuwona kuti ntchambura kupulikikwa kuyowoya kuti vinthu vyakupangika mwa ndondomeko yiwemi ivi vikaŵako mwangozi. Vikwenera kuti vikachita kunozgeka makoraghene. Ine nkhumumanya makora yayi Chiuta, kweni ndiyo wakwenera kuti wakapanga vinthu, lekani viliko.”