Ivyo Baibolo likuyowoya

Ŵanyake ŵangafumba kuti “Chifukwa wuli tiliko?” Baibolo likuti tili na umoyo kuti tiŵe paubwezi na Chiuta. Wonani fundo zinyake izo Baibolo likuyowoya.

  • Chiuta ndiyo ni Mlengi. Baibolo likuti: “Ndiyo wali kutilenga, tili ŵake.”—Salmo 100:3; Uvumbuzi 4:11.

  • Vyose ivyo Chiuta wali kulenga pamoza na taŵanthu, wakalenga waka yayi.—Yesaya 45:18.

  • Chiuta wali kutilenga na khumbo lakuti tisopenge. Lekani tikukhumba kumanya chifukwa icho wakatilengera. (Mateyu 5:3) Iyo wakukhumba kuti timanye chifukwa icho tili na umoyo.—Salmo 145:16.

  • Para tikutemwa kusopa tiŵenge paubwezi na Chiuta. Ŵanthu ŵanyake ŵangaghanaghana kuti chingachitika yayi kuŵa mubwezi wa Chiuta, kweni Baibolo likuti: ‘Sendelerani kwa Chiuta, ndipo iyo wasendelerenge kwa imwe.’—Yakobe 4:8; 2:23.

  • Kuti tiŵe mubwezi wa Chiuta tikwenera kuchita vinthu mwakukolerana na khumbo lake. Pa Mupharazgi 12:13, Baibolo likuti: ‘Wopenge Chiuta waunenesko na kusunga malango ghake, pakuti ichi ndicho munthu wakwenera kuchita.’

  • Kunthazi, Chiuta wazamufiska khumbo lake. Wazamuwuskapo masuzgo ghose. Kweniso wazamupeleka umoyo wamuyirayira ku ŵabwezi ŵake awo ŵakumusopa.—Salmo 37:10, 11.