Lutani apo pali nkhani

Kasi Kuli Ŵachiuta Ŵatatu mwa Chiuta Yumoza?

Kasi Kuli Ŵachiuta Ŵatatu mwa Chiuta Yumoza?

Ivyo Baibolo likuyowoya

Matchalitchi ghanandi ghakusambizga kuti kuli Ŵachiuta ŵatatu mwa Chiuta yumoza. Kweni buku linyake likuti: Mu Phangano Liphya mulije chisambizgo chakuti kuli ŵachiuta ŵatatu mwa Chiuta yumoza. Nanga ni lizgu lakuti Ŵachiuta Ŵatatu mulije. Chisambizgo ichi chikamba ni kale chomene, ndipo pakaŵa kususkana kukuru.Encyclopædia Britannica.

Baibolo likuti Chiuta njumoza. Wonani ivyo likuyowoya:

Yehova Chiuta withu ni Yehova yumoza.’—Duteronome 6:4.

Ŵamanye nadi kuti imwe pera, mwaŵeneimwe zina linu ndi Yehova, ndimwe Wapachanyapose mu vyaru vyose.’—Salmo 83:18.

Kuti ŵaŵe na umoyo wamuyirayira, ŵakwenera kumumanyani imwe Chiuta waunenesko yekha, ndiposo Yesu Khristu, uyo mukamutuma.’—Yohane 17:3.

Chiuta njumoza pera.’—Ŵagalatiya 3:20.

Chifukwa wuli matchalitchi ghanandi ghakusambizga kuti kuli ŵachiuta ŵatatu mwa Chiuta yumoza?