Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

IVYO ŴANYAMATA NA ŴASUNGWANA ŴAKUFUMBA

Kasi Nkhwenera Kumanya Vichi pa Nkhani ya Kutumirana Mameseji

Kasi Nkhwenera Kumanya Vichi pa Nkhani ya Kutumirana Mameseji
  • :-) Usange ukuchita vinthu mwamahara, kutumirana mameseji ni nthowa yiwemi yakuyowoyeskana na ŵanyako.

  • :-( Usange ungapusa, ungananga ubwezi wako na ŵanyako kweniso mbiri yako.

 Uyo ukwenera kulemberana nayo

Ŵachinyamata ŵanandi ŵakuwona kuti kutumirana mameseji ndiyo nthowa yipusu yakuyowoyeskana. Ungalemberana na waliyose uyo wakhumba chikuru nambara yake uli nayo kweniso ŵapapi ŵako ŵakukukanira yayi.

Lenore wakati: “Adada ŵakukhumba yayi kuti ine na munung’una wane tichezgenge na ŵanyamata. Usange tikukhumba kuyimbira foni munyamata, ŵakukhumba kuti tiyimbirenge muchipinda chakuchezgera, ndipo paŵenge ŵanthu.”

Ivyo ukwenera kumanya: Usange upelekenge nambara yako kwa munthu waliyose, ungajichemera masuzgo.

Scott wakati: “Para ukupeleka nambara yako kwa munthu waliyose, ungapokera mameseji panji vithuzi ivyo ungakondwa navyo yayi.”

Steven wakati: “Para ukutemwa kulemberana mameseji na munthu uyo ni munyamata panji msungwana munyako yayi ungamba kukopeka nayo.”

Baibolo likuti: Munthu wakuchenjera wakuwona ulwani na kubisama.” (Zintharika 22:3) Para ugwiliskirenge ntchito foni mwamahara, vikovwirenge kuti uleke kunjira mu masuzgo.

Ivyo vikachitika nadi: Msungwana munyake zina lake Melinda wakati: “Ine na munyamata munyake tikaŵa paubwezi ndipo tikalemberananga chomene mameseji. Nkhatenge tikuchezga waka. Nkhawonapo suzgo yayi. Kweni zuŵa linyake wakaniphalira kuti wamba kukopeka nane. Nkhajiyimba mulandu chifukwa suzgo likaŵa lakuti nkhachezganga nayo kweniso nkhamulemberanga chomene mameseji. Nimanyenge mphanyi nkhachita nthena yayi.”

Iwe ukuti wuli?: Pakuti sono Melinda wamanya ivyo munyamata uyu wakughanaghana, kasi ubwezi wawo ulutilirenge?

Lembaso nkhani iyi! Kasi mphanyi Melinda wakachita wuli kuti munyamata uyu waleke kukopeka nayo?

 Ivyo ungalemba

Ntchipusu kutuma mameseji ndipo vikunozga para wapokera meseji. Kweni meseji yeneyiyo, munthu munyake para wangayiŵerenga, wangayipulikira mu nthowa yinyake.

Icho ukwenera kumanya: Meseji iyo ungalemba pa foni, munthu para wangayiŵerenga wangayipulikira munyake.

Briana wakati: “Para ukulemba mameseji pa foni, ivyo ungalemba ungamanya yayi umo vyamumukhwaskira munyako. Nanga nipara ungayezga kuŵika tuvimanyikwiro twakulongora umo ukujipulikira. Vingapangiska kuti muleke kupulikana.”

Laura wakati: “Nkhumanya ŵasungwana ŵanyake awo ŵali kujinangira mbiri. Ŵakutchuka pa nkhani ya kukopa ŵanyamata chifukwa cha mameseji agho ŵakatumanga.”

Baibolo likuti: Mtima wa murunji ukughanaghanira dankha pambere undazgore.” (Zintharika 15:28) Kasi tikusambirako vichi? Ukwenera kuŵerengaso dankha meseji iyo walemba pambere undatume!

 Nyengo iyo ungalembera

Ungajiŵikira malango gha ivyo ukwenera kuchita para ukukhumba kutuma meseji.

Icho ukwenera kumanya: Ŵanthu ŵangawona nga ulije nkharo panji ŵangakhumbaso yayi kuchezga nawe usange mameseji ukughalemba makora yayi.

Allison wakati: “Ntchipusu kuluwa malango agho ukujipa pa nkhani yakutumirana mameseji. Nyengo zinyake ine nkhuchitanga vinthu viŵiri nyengo yimoza, nkhuchezga na munthu kweniso uku nkhutumirana mameseji na munthu munyake.”

Anne wakati: “Ntchiwemi yayi kulemberana mameseji uku ukwendeska galimoto. Usange ungatangwanika na foni, ungapangiska ngozi.”

Baibolo likuti: Kanthu kalikose kali na nyengo yake, . . . nyengo ya kukhala chete na nyengo ya kuyowoya.” (Mupharazgi 3:1, 7) Pali nyengo ya kulemberana mameseji na nyengo ya kuchezga!

 Ivyo ungachita pa nkhani ya kulemberana mameseji

Uyo ukwenera kulemberana nayo

  • ;-) Pulikira ivyo ŵapapi ŵako ŵakuphalirenge.—Ŵakolose 3:20.

  • ;-) Kupeleka bweka yayi nambara yako ya foni. Para ukukana kuphalira munthu vinthu vyachisisi mwantchindi, nga kumupa nambara yako ya foni vizamukovwira kunthazi para wakura.

  • ;-) Ntchiwemi yayi kutchuka pa nkhani yakutuma mameseji ghakukopa. Para wamba vyakutuma mameseji ghakukopa, vingakunjizga mu masuzgo.

Briana wakati: “Ŵapapi ŵane ŵakunigomezga, ŵakumanya kuti nkhuchita mwamahara para nkhuŵika manambara gha ŵanthu mu foni yane chifukwa ŵakumanya kuti nkhuyigwiliskira ntchito makora.”

Ivyo ungalemba

  • ;-) Pambere undambe kulemba meseji, jifumba kuti, ‘Kasi apa, nichite kulemba meseji?’ Nyengo zinyake chingaŵa chiwemi kuyimba waka foni panji kuyowoya nayo maso na maso.

  • ;-) Kutuma yayi mameseji agho ungatondeka kuyowoya maso na maso. Sarah wa vyaka 23 wakati: “Usange ungatondeka kuyowoya maso na maso ivyo walemba, mbwe ntchiwemi yayi kutuma.

Sirvan wakati: “Usange munthu wakutumira chithuzi chiheni (icho chingakupangiska kuti uŵe na khumbiro lakugonana), ntchiwemi kuphalira ŵapapi ŵako. Para wachita nthena, vikovwira kuti uŵe wakuvikilirika kweniso ŵapapi ŵako ŵakugomezgenge.”

Nyengo iyo ungalembera

  • ;-) Ungajiŵikira nyengo yakutumira mameseji. Msungwana munyake zina lake Olivia wakati: “Pa nyengo ya chakurya panji para nkhuŵerenga nkhuŵa na foni yayi. Para naluta kukasopa, foni nkhuzimwa kuti yileke kunitimbanizga.”

  • ;-) Ukwenera kughanaghanira ŵanyako. (Ŵafilipi 2:4) Para ukuyowoya na munthu, ni nyengo yiwemi yayi yakutumirana mameseji na munthu munyake.

Janelly wakati: “Nili kujipa malango pa nkhani yakutuma mameseji. Nkhutuma yayi mameseji para nili na ŵanyane, pekha para nawona kuti njakukhumbikwa chomene. Nambara yane nkhupeleka yayi ku ŵanthu awo nkhuleka kuŵamanya makora.”