Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

IVYO ŴANYAMATA NA ŴASUNGWANA ŴAKUFUMBA

Kasi Ningachita Wuli Kuti Nileke Kusuzgika Maghanoghano?

Kasi Ningachita Wuli Kuti Nileke Kusuzgika Maghanoghano?

Para walondezga nthowa ziwemi zakuchepeskera suzgo lako, ujipulikengeko makora!

 Kasi ungachita wuli?

Wona viyelezgero ivi:

Mazuŵa ghano, Jennifer wakukondwa yayi. Zuŵa lililose wakukhalira waka kulira kwambura chifukwa. Wakukhumba yayi kuchezga na ŵanyake ndipo kanandi wakukana kurya. Wakutondeka kugona ndipo maghanoghano ghake ghakukhazikika yayi. Wakujifumba kuti: ‘Kasi ntchivichi chikunichitikira? Kasi niŵengeso makora nthena?’

Mark wakaŵa na nkharo yiwemi ku sukulu. Kweni sono wakukhumbako yayi ku sukulu, ndipo wakufeluka waka. Mark wali kuleka maseŵero agho wakatemwanga. Ŵabwezi ŵake ŵakumuzizwa. Ŵapapi ŵake nawo ŵakumufipira mtima. Ŵakujifumba kuti, “Kasi ntchifukwa chakuti wakukura panji pali suzgo?”

Kasi nawe ukujipulika nga Jennifer panji Mark? Usange ni nthena, kasi ungachita wuli? Yezga nthowa ziŵiri izi:

  1. Kuyezga kumarana nalo wekha

  2. Kuphalira munthu uyo ukumugomezga

Zgoro A lingawoneka nga ndiwemi waka, chomene para ukukhumba yayi kuyowoya na munthu waliyose. Kweni kasi ndiyo nthowa yiwemi? Baibolo likuti: “Ŵaŵiri ŵakuluska yumoza . . . pakuti usange yumoza wawa, munyake wamuwuskenge. Kweni kasi viŵenge wuli kwa uyo wali yekha para wawa ndipo walije munyake wakuti wamuwuske?”—Mupharazgi 4:9, 10.

Tiyelezgere wasoŵa ndipo uli ku malo ghakofya chomene. Kwafipa, ndipo vigeŵenga vili waka palipose. Kasi ungachita wuli? Kasi ungapempha munthu uyo ukumugomezga kuti wakovwire panji ungaghanaghana waka wekha chakuchita?

Para ukusuzgika maghanoghano vikuyana waka na kuŵa ku malo ghakofya. Nyengo zinyake ungasuzgika maghanoghano. Kweni para suzgo ili likulutilira, ntchiwemi kupempha munthu kuti wakovwire.

FUNDO YA MU BAIBOLO: “Uyo wakujipatura . . . wakukana vinjeru vyose.”—Zintharika 18:1.

Uwemi wa zgoro B ngwakuti, para waphalira mupapi panji munthu mulara uyo ukumugomezga wangakuphalira ivyo iyo wakachita kuti wamarane na suzgo ili.

Panji ungayowoya kuti: ‘Kweni ŵapapi ŵane ŵakunipulikiska yayi umo nkhujipulikira!’ Kasi ndimo viliri nadi? Nangauli suzgo lako lingapambanako na ilo ŵapapi ŵako ŵakasangana nalo apo ŵakaŵa msinkhu wako, kweni umo ukujipulikira ndimo nawo ŵakajipulikiranga. Iwo ŵakumanya makora nthowa yiwemi yakumazgira suzgo lako!

FUNDO YA MU BAIBOLO: “Asi vinjeru vikusangika mu ŵalara, ndiposo mahara ghakwiza na unandi wa mazuŵa?”—Yobu 12:12.

Fundo yakuzirwa: Usange ungaphalira mupapi panji munthu mulara uyo ukugomezga wangakovwira munthowa yiwemi chomene.

Para ukusuzgika maghanoghano ukuŵa nga wasoŵa ndipo uli ku malo ghakofya chomene. Kuti usange nthowa, ukwenera kufumba

 Wuli usange suzgo lako likukhumbikwira ku chipatala?

Usange zuŵa lililose ukusuzgika maghanoghano ukwenera kuluta ku chipatala.

Kanandi para ŵachinyamata ŵakukura ŵakusuzgika maghanoghano. Kweni usange ukuwona kuti suzgo lako lajumpha mzere, phalira ŵapapi ŵako kuti mulute ku chipatala.

FUNDO YA MU BAIBOLO: “Ŵanthu awo ŵali makora ŵakukhumbikwira dokotala chara, kweni ŵalwari ndiwo.”—Mateyu 9:12.

Kuchita soni yayi usange ŵakuphalira kuti suzgo lako ndikuru. Ŵachinyamata ŵanandi ŵakusangika na suzgo ili, ndipo ŵakuchira! Ŵabwezi ŵanadi ŵangakuwona wawakawaka yayi.

Ivyo ungachita: Ukwenera kuzikira. Suzgo ili likumara zuŵa limoza yayi, zuŵa zinyake ungaŵa makora, linyake yayi. *

 Kasi ungachita wuli?

Kwali ungakhumbikwira munkhwala kwali yayi, pali vinyake ivyo ungachita para ukusuzgika maghanoghano. Ungachita maseŵero ghakukhozga thupi, kurya vyamagulu, na kugona mwakukwana. Ivi vingakovwira kuti uleke kusuzgika maghanoghano. (Mupharazgi 4:6; 1 Timote 4:8) Ulembenge umo ukujipulikira, ivyo ungachita para uli na suzgo ili, ivyo vyakutonda, na ivyo wachita makora.

Kwali uli na nthenda ya kusuzgika maghanoghano panji ukufipa mtima na vinthu vinyake, ntchiwemi kuzomera kuti ŵanyako ŵakovwire ndipo nawe ukwenera kuchitapo kanthu.

 Fundo za mu Baibolo izo zingakovwira

  • “Yehova wali pafupi na ŵakusweka mu mtima. Wakuponoska awo mzimu wawo wateketeka.”—Salimo 34:18.

  • “Katundu wako umuthwikiske Yehova, ndipo wakovwirenge. Wazomerezgenge chara kuti murunji wawe.”—Salimo 55:22.

  • “Pakuti ine Yehova Chiuta wako nkhukukora pa woko lako lamalyero, ine nkhuyowoya nawe kuti: ‘Ungawopanga chara, ine nikovwirenge.’”—Yesaya 41:13.

  • “Kwenjerwa napachoko chara vya zuŵa lakulondezgapo.”—Mateyu 6:34.

  • “Madandawuro ghinu ghamanyikwe kwa Chiuta. Ndipo mtende wa Chiuta uwo ukuluska maghanoghano ghose, uvikilirenge mitima yinu.”—Ŵafilipi 4:6, 7.

^ ndime 28 Usange ukughanaghana vyakujikoma, phalira munthu mulara uyo ukumugomezga. Kuti umanye vinandi, ŵerenga nkhani ya vigaŵa vinayi ya mutu wakuti Kodi Kudzipha Ndi Njira Yabwino Yothetsera Mavuto?mu Wukani! ya Chichewa ya April 2014.