Lutani apo pali nkhani

IVYO ŴANYAMATA NA ŴASUNGWANA ŴAKUFUMBA

Kasi Ningachita Wuli Kuti Nileke Kusuzgika na Maghanoghano Ghaheni?

Kasi Ningachita Wuli Kuti Nileke Kusuzgika na Maghanoghano Ghaheni?

“Zuŵa linyake nkhuŵa wakukondwa, kweni zuŵa linyake wakukhuŵara. Vinthu ivyo vikaŵa viwemi waka mayiro, mwahuno ni viheni.”—Carissa.

Kasi maghanoghano ghako ghali nga ni msewu wakujimikajimika? * Usange ni nthena, nkhani iyi yikovwirenge!

 Chifukwa wuli nyengo zinyake maghanoghano ghaheni ghakwiza?

Kanandi para munthu wakukura maghanoghano ghake ghakusinthasintha, nyengo zinyake wakukondwa panyake yayi. Nangauli ndiwe wachinyamata ndipo vyose vikwenda makora, kweni nyengo yinyake nawe maghanoghano ghaheni ghakwizirenge.

Usange ukusuzgika na maghanoghano ghaheni ukwenera kumanya kuti ukukura ndipo thupi lako nalo likusintha. Nyengo zinyake ungajiwona kuti ndiwe wambura kuvikilirika kweniso ungamba kujikayikira. Ndipouli, kufipa mtima yayi. Chakukondweska ntchakuti pali ivyo ungachita para maghanoghano ghaheni ghakwizira.

Ivyo ukwenera kumanya: Ntchakuzirwa kumanya umo ungachitira na maghanoghano ghaheni apo uchali muchoko, chifukwa vizamukovwira para wakura.

Maghanoghano ghaheni ghali nga ni mabuwu mu msewu. Pakukhumbikwira luso kuti munthu wagege mabuwu agha, mwakuyana waka nawe ukwenera kuŵa na mahara kuti ugege maghanoghano ghaheni

 Vinthu vitatu ivyo ungachita

Phalira munthu wakugomezgeka. Baibolo likuti: “Mubwezi wanadi wakutemwa nyengo zose, ndipo ni mubali uyo wali kubabikira kovwira mu suzgo.”—Zintharika 17:17.

“Pali munthu munyake uyo wakutemwana chomene na banja lithu ndipo ine nkhumuwona nga ni nkhazi wane. Wakunitegherezga chomene para nkhuyowoya, ndipo nkhufwatuka kulongosora chilichose chakumtima wane. Para nasankha makora vyakuchita, wakunotha nane, kweni para nabudiska wakunovwira mwachitemwa.”—Yolanda.

Ivyo ungachita: M’malo mwa kuphalira waka munyako wamsinkhu wako uyo nayo wakusuzgika maghanoghano, ntchiwemi kuphalira mupapi panji munthu munyake wakugomezgeka.

Lemba. Baibolo likuti apo Yobu wakasuzgika maghanoghano, wakayowoya kuti: “Niyowoyenge pakweru kudinginyika kwane. Niyowoyenge chifukwa cha kuŵinya kwa umoyo wane.” (Yobu 10:1) Padera pakuphalira munthu munyake umo ukujipulikira, nthowa yinyake nkhulemba waka maghanoghano ghako.

“Palipose apo nili nkhuŵa na kadayare. Para chinthu chinyake chanikhuŵazga, nkhulemba. Nkhuwona kuti kulemba ni munkhwala.”—Iliana.

Ivyo ungachita: Uŵe na kadayale ako ungalembangamo viheni ivyo ukughanaghana, icho chapangiska, kweniso ivyo ungachita. Nkhani ya mutu wakuti “Kuleka Maghanoghano Ghaheni” yingakovwira chomene.

Upempherenge. Baibolo likuti: “Katundu wako umuthwikiske Yehova, ndipo wakovwirenge. Wazomerezgenge chara kuti murunji wawe.”—Salimo 55:22.

“Nyengo zose nkhupemphera kwa Yehova para namba kusuzgika maghanoghano. Para namuthulira vyose vyakumtima wane, nkhujipulika makora chomene.”—Jasmine.

Ivyo ungachita: M’malo mwa kufipa mtima na suzgo lako, ghanaghanira vinthu vitatu ivyo ungamuwonga Yehova. Ungalomba kuti Yehova wakovwire na kumuwonga pa ivyo wakuchitira.

^ ndime 4 Nkhani iyi yikulongosora ivyo vikuchitikira ŵachinyamata ŵanandi awo ŵakusuzgika na maghanoghano ghaheni. Usange nawe ukusuzgika maghanoghano, wona nkhani ya mutu wakuti “Kasi Ningachita Wuli kuti Nileke Kusuzgika Maghanoghano?”