Kafukufuku munyake uyo wakachitika ku America, wakalongora kuti pa ŵachinyamata 100, 80 ŵakutemwa kupemphera, kweni 40 pera pa ŵachinyamata aŵa ndiwo ŵakupemphera nyengo zose. Kweni ŵanyake ŵakujifumba kuti: ‘Kasi nkhupemphera kuti nijipulike waka makora, panji paliso vinyake?’

 Kasi pemphero ni vichi?

Pemphero nkhuyowoyeskana na Chiuta, Mlengi wa vyose. Uwu ni mwaŵi wapadera chomene! Yehova ngwapachanya kuluska ise, ndipouli “wali kutali yayi na waliyose wa ise.” (Milimo 17:27) Lekani Baibolo likutipempha kuti: “Sendelerani kwa Chiuta, ndipo iyo wasendelerenge kwa imwe.”—Yakobe 4:8.

Kasi ungasendelera wuli kwa Chiuta?

  • Ungasendelera kwa Chiuta para ukuyowoya nayo mu lurombo.

  • Ungasendeleraso kwa Chiuta para ukusambira Baibolo. Iyi ni nthowa iyo Chiuta wakuyowoyera nawe.

    Para ukulomba kweniso kusambira Baibolo, ukhozgenge ubwezi wako na Chiuta.

“Ni mwaŵi ukuru chomene kuyowoyeskana na Yehova uyo Ngwapachanya Nkhanira.”—Jeremy, wa vyaka 17.

“Para nkhumuthulira Yehova vyose vyakumtima wane mu pemphero, nkhujipulika kuti nili pafupi nayo.”—Miranda, wa vyaka 24.

 Kasi Chiuta wakupulika mapemphero?

Nyengo zinyake ungakayika usange Chiuta wakupulika nadi malurombo ghako, nangauli ukugomezga kuti waliko. Kweni Baibolo likuti Yehova ‘wakupulika malurombo.’ (Salimo 65:2) Likuyowoyaso kuti ukwenera ‘kumuthulira vyose ivyo ukwenjerwa navyo.’ Chifukwa wuli? ‘Chifukwa wakukupwelelera.’1 Petrosi 5:7.

Fundo yakuti ughanaghanirepo: Kasi nyengo zose ukuyowoyeskana na mubwezi wako? Usange ni nthena, ndimo ukwenera kuchitiraso na Chiuta. Ukwenera kupemphera na kuzunura zina la Yehova nyengo zose. (Salimo 86:5-7; 88:9) Baibolo likuti ‘nyengo zose ulombenge.’—1 Ŵatesalonika 5:17.

“Para nkhulomba ndikuti nkhuyowoyeskana na Adada ŵane ŵakuchanya, awo nkhuŵathulira vyose vyakumtima wane.”—Moises, wa vyaka 21.

“Yehova nkhumuphalira vyose vyakumtima wane, nga umo ningaphalilira amama panji mubwezi wane.”—Karen, wa vyaka 23.

 Kasi ningapempha vichi?

Baibolo likuti: “Mu vinthu vyose, mu lurombo na maŵeyelero pamoza na kuwonga, madandawuro ghinu ghamanyikwe kwa Chiuta.”—Ŵafilipi 4:6.

Kasi ndikuti ungamuphalira masuzgo ghako ghose mu lurombo? Enya! Nakuti Baibolo likuti: “Katundu wako umuthwikiske Yehova, ndipo wakovwirenge.”—Salimo 55:22.

Kweni para ukulomba kwa Chiuta, ukwenera kuyowoya waka masuzgo ghako pera yayi. Mwanakazi munyake wa vyaka 23, zina lake Chantelle, wakayowoya kuti: “Ungaŵa ubwezi uwemi yayi usange nyengo zose nkhukhalira waka kupempha Yehova kuti wanovwire. Kweni chakwamba nkhwenera kumuwonga dankha ivyo wakunichitira ndipo pali vinandi ivyo ningamuwonga.”

Fundo yakuti ughanaghanirepo: Kasi ni vinthu wuli ivyo ukuwonga? Kasi ni vinthu wuli vitatu ivyo ungamuwonga Yehova mwahuno?

“Tingamuwonga Yehova mu lurombo nanga mpha tunthu tuchokotuchoko, nga maluŵa agho wali kulenga.”—Anita, wa vyaka 18.

“Ungaghanaghanira za vinthu vyakukondweska ivyo Yehova wali kulenga panji vesi la mu Baibolo ilo likukufika pa mtima, nakumuwonga.”—Brian, wa vyaka 20.