Kasi uzamuchita vichi para wakura? Wona umo msungwana munyake wakachitira kuti waŵe wakukondwa wati wafiska ivyo wakakhumbanga.