Lutani apo pali nkhani

Chisisi na Cookies

Chisisi na Cookies

Gulu la Ŵakaboni ŵa Yehova likusungira chisisi munthu waliyose. Kuti mumanye Malango agho ŵakulondezga pa nkhani ya Kusunga Chisisi, dofyani apa.

Chigaŵa cha Kusunga Chisisi chikulongosora umo gulu la Ŵakaboni ŵa Yehova likuchitira na ivyo mwalemba pa webusayiti iyi vyakukhwaskana na imwe. Kweniso, pali ulongozgi unyake wakukhwaskana na Webusayiti iyi, ndipo talongosora musi umu.

Webusayiti iyi nja Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. (“Watchtower”), wupu uwo uli ku New York ndipo ukovwira Ŵakaboni ŵa Yehova pa ntchito yakusambizga ŵanthu Baibolo. Kweni wupu uwu ukusangirapo ndalama yayi pa ntchito yake. Makompyuta ghanyake (servers) agho ghakwendeska webusayiti iyi ghali ku United States of America.

Vya Imwe

Ivyo mukulemba pa webusayiti iyi tikuchitira waka ntchito iyo tamuphalirani panyengo iyo.

Tikupeleka kwa munthu munyake yayi ivyo mwalemba. Kweni tingapeleka kunyake para ntchakwenelera kuchita ichi kuti timovwirani makora kuyana na ivyo mwatipempha, ndipo para vyaŵa nthena timuphaliraninge dankha. Kweniso pakuchita ivi tikuwoneseska kuti talondezga malango. Nyengo zinyake tingachita ivi chifukwa cha kopa ŵanthu ŵakhuluku panji suzgo iyo yingaŵapo pa webusayiti. Para mukunjira pa webusayiti iyi, ndikuti mukuzomera kuti tingapeleka kunyake vyakukhwaskana na imwe, pa vifukwa ivyo talongosora pera. Vyose ivyo mwalemba tikuguliska yayi, kusinthiska, panji kubwelekeska nanga vinthu vingasuzga wuli.

Mawebusayiti Ghanyake (Ghaganyu). Nyengo zinyake pa webusayiti iyi mukusanga malinki agho ghakumulongozgerani ku mawebusayiti ghanyake agho tikughalemba ntchito zinyake (nga nkhufiling’a mafomu). Icho mungamanyira kuti mwanjira pa webusayiti yinyake ntchakuti vikuyana yayi mawonekero na iyi, kweniso adiresi pachanya yikusintha. Para talemba ganyu mawebusayiti ghanyake, nyengo na nyengo tikuwonaso usange nagho ghakulondezga fundo izo ise tikwendera. Usange mukukhumba kumanya fundo izo mawebusayiti agha ghakulondezga, wonani malango gha mawebusayiti agho.

Chivikiliro

Tikumanya kuti chivikiliro ntchakuzirwa chomene. Tikuwoneseska kuti vyose vyakukhwaskana na imwe vyafika makora, ndipo tikugwiliskira ntchito nthowa zakugomezgeka, nga ni Transport Layer Security (TLS). Makompyuta ghithu ngakugomezgeka pa nkhani ya chisisi, kweniso ghali ku malo ghakuvikilirika mwakuti tisunge makora vyose ivyo ŵanthu ŵakulemba pa webusayiti yithu.

Maakaunti

Adiresi ya e-mail iyo mupelekenge pakujura akaunti pa webusayiti iyi ndiyo yovwirenge kuti titumiranenge namwe mauthenga. Nyengo zinyake mungaluwa zina lakunjilira (user name) pa akaunti, panji mungaluwa pasiwedi na kupempha kuti timovwirani. Usange vyaŵa nthena, ndikuti timutumiraninge uthenga pa adiresi yinu.

Vyawanagwa

Usange mwapeleka ndalama kwizira pa webusayiti iyi, tikutora zina linu na adiresi kweniso nambara ya foni. Kuti tipokere chawanangwa pa credit card, tikulondezga nthowa zakugomezgeka kweniso zakuvikilirika mwakuti tisunge chisisi. Tikusunga chilichose yayi chakukhwaskana na credit card yinu, nambara yinu ya akaunti ya ku banki, panji ukaboni uliwose wakukhwaskana na imwe uwo ungakhumbikwa pakupokera chawanangwa chinu kwizira munthowa izo tayowoya. Para chawanangwa chafika, vinyake vyakukhwaskana na chawanangwa ichi vikusungika kwa vyaka 10 panji kujumphirapo. Ivyo vikusungika ni deti ilo mwapelekera chawanangwa, unandi wa ndalama, na nthowa yakutumizgira. Ivi vikovwira pakuŵelengera ndalama kweniso kuti tizgore makora mafumbo ghose agho mungaŵa nagho. Vyose ivi tikuchita kwaulere.

Vinyake Vyakukhwaskana na Imwe

Pa vifukwa vinyake, nga nkhujura akaunti (panji kupempha kuti munthu wasambire namwe Baibolo), tingamupemphani kuti mutipe vinyake vyakukhwaskana na imwe (nga ni zina linu, adiresi, na nambara ya telefoni). Tikutora, kusunga, na kugwiliskira ntchito ivyo mwatipempha pera, ndipo para tamara, tikuvisungaso yayi.

Cookies na Nthowa Zinyake

Vinthu vikusungika vyekha para mwanjira pa webusayiti iyi. Kuti ivi vichitike, pali nthowa nga ni “cookies,” “web beacons,” na nthowa zinyakeso. Mazgu ghakuti cookie ghakung’anamura vinandi pano. Nyengo zinyake ghakung’anamuraso nthowa yakuchemeka “local storage.”

Cookies. Nga umo vikuchitikira pa mawebusayiti ghanandi, para mwanjira pa webusayiti iyi, vinyake vikusungika pa foni, tabuleti, panji pa kompyuta yinu. Ivi ndivyo tikuti “cookies.” Pali mitundu yinandi ya ma cookie agho ghakuchitaso vinthu vyakupambanapambana. Kweni kanandi ghakumovwirani para mukugwiliskira ntchito webusayiti. Kwizira pa cookie, tingamanya usange muli kunjirapo kale pa webusayiti iyi kweniso yikukumbuka ivyo munthu wasankha pa webusayiti iyi. Mwachiyelezgero, chiyowoyero icho mukutemwa kugwiliskira ntchito chikusungika mu cookie kuti para mukujura webusayiti iyi mufikirengepo waka. Kweni cookie tikugwiliskira ntchito kusaska webusayiti yayi.

Macookie pa webusayiti iyi tingaghagaŵa patatu:

  1. Ghakukhumbikwa Chomene—Agha ngakhukhumbikwa kuti muchite vinthu vinyake pa webusayiti iyi, nga nkhunjira pa webusayiti panji kutumizga mafomu. Kwambura macookie agha, mbwenu mutondekenge kuchita vinyake, nga kupeleka chawanangwa. Macookie ghamtundu uwu ghakutovwira kuchita ivyo imwe mwapempha kuti timuchitirani pa nyengo iyo muli pa webusayiti. Macookie agha ghakusunga vyakukhwaskana na imwe yayi. Ntheura kufipa mtima yayi kuti panji tingagwiliskira ntchito vyakukhwaskana na imwe pa kusaska panji kutikumbuska vyakuti mukanjira pa webusayiti iyi.

  2. Agho Webusayiti Yikugwiliskira Ntchito—Agha ghakovwira kuti webusayiti yikumbukenge ivyo mukasankha pa webusayiti (nga ni zina lakunjilira, chiyowoyero, panji chigaŵa cha charu) mwakuti musangenge luŵiro ivyo mukukhumba pa webusayiti.

  3. Ghakovwira kupendesera—Agha ghakutovwira kumanya umo ŵanthu ŵakugwiliskira ntchito webusayiti iyi, nga mbunandi wa ŵanthu awo ŵakujura webusayiti panji utali wa nyengo iyo ŵakuŵa pa webusayiti. Ivi vikutovwira kuti tiwone ivyo tingachita kuti yigwirenge makora ntchito.

Macookie ghanyake pa webusayiti iyi ngithu, ghakupangika penepapa. Kweni macookie ghanyake nga mawebusayiti ghanyake. Ise tikugwiliskira ntchito ghithu pera. Macookie ghanyake ghakugwira ntchito pa Google reCAPTCHA. Google reCAPTCHA ni nthowa yakumanyira kuti uyo wanjira pa webusayiti ni munthu nadi, chifukwa ŵanyake ŵakuthyera waka kompyuta kuti yinjire pa webusayiti m’malo mwa iwo. Wonani malango gha Google pa nkhani ya chisisi pa linki iyi, http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Web Beacons. Mapeji ghanyake pa webusayiti iyi ghakuŵa na web beacon, nthowa iyo yikutovwira kusunga ivyo vikuchitika, nga para mwajura peji pa webusayiti iyi. Nthowa iyi yikovwira kumanya unandi wa awo ŵakuyigwiliskira ntchito kweniso umo yikugwilira ntchito.

IP addresses. IP address ni nambara iyo yikovwira kuti kompyuta yinu yimanyikwe pa intaneti. Tikugwiliskira ntchito IP address yinu na browser kuti tiwone umo vikugwilira ntchito. Ivi vikutovwira kuti tiwone suzgo iyo yingaŵapo pa webusayiti iyi na kunozga.

Umo Mwakhumbira. Kanandi browser yikumuzomerezgani kuzimwa macookie panji kupokera chenjezgo pambere cookie yindasungike pa foni panji kompyuta yinu. Wonani ulongozgi wakukhwaskana na browser yinu kuti mumanye umo mungachitira ivi. Kweni manyani kuti kwambura macookie, vinyake vingatondeka kugwira makora ntchito pa webusayiti iyi.

Active Scripting panji JavaScript

Scripting yikovwira kuti webusayiti yigwirenge makora ntchito. Mukusanga mwaluŵiro ivyo mukupenja. Kweni yikuŵika mapulogiramu panji kutora vinthu pa kompyuta yinu yayi.

Mukwenera kujura Active scripting panji JavaScript kuti vinthu vinyake vigwire makora ntchito. Ŵanandi ŵakujura panji kuleka kujura scripting, kuyana na webusayiti iyo ŵajura. Kuti mumanye umo mungachitira wonani ulongozgi pa browser.

Wanangwa Winu

Mukulipira yayi para muli pa webusayiti iyi, nanga ni para mwapanga dawunilodi mabuku, mavidiyo, na nkhani panji sumu kuti mupulikizge. Mukukhumbikwira kujura dankha akaunti yayi, panji kupeleka chawanangwa, panji kujiphara dankha pambere mundambe kugwiliskira ntchito webusayiti iyi. Kweni para mwakhumba mwekha kujura akaunti, kupeleka chawanangwa, kuti munthu wasambirenge namwe Baibolo kwaulere, panji kuchita chinthu chinyake pa webusayiti iyi ivyo vikukhumbikwira kuti mulembe vyakukhwaskana na imwe, ndikuti mwazomera malango gha Kusunga Chisisi kweniso umo macookie ghakugwilira ntchito pa webusayiti iyi. Kweniso ndikuti mwazomera kuti zina linu, adiresi na vinyake visungike pa maserver ghithu ku United States of America. Mukuzomeraso kuti ŵa Watchtower na mawupu ghawo ghanyake agho ghakwendeska ntchito ya Ŵakaboni ŵa Yehova mu vyaru vyakupambanapambana, ŵatore ivyo mwaŵaphalira, ŵanjizge, kutumizga, na kusunga mwakuti ŵachitire ivyo mwaŵapempha. Tikutora ivyo mwatiphalira munthowa zakupambanapambana kuyana na ivyo imwe mukukhumba kuti timuchitirani pa webusayiti. Chiyelezgero: Para mwapeleka chawanangwa ku wupu wakumanyikwa na boma wa Ŵakaboni ŵa Yehova mu charu chinyake, ndikuti zina linu, adiresi kweniso nambara ya foni vilutenge ku wupu uwo, chifukwa ndiwo mwaŵaphalira vya imwe pakupeleka chawanangwa. Chiyelezgero chinyake: Usange mwapempha kuti munthu wasambirenge namwe Baibolo kwaulere, ndikuti zina linu, adiresi kweniso nambara ya foni vilutenge ku ofesi ya Ŵakaboni ŵa Yehova mu charu chinu kuti ŵamovwirani.

Usange mundatipe zina, adiresi, na vinyake ivyo vingakhumbikwa kuti mujure akaunti, kuti mupeleke chawanangwa, panji kuti timuchitirani chinthu chinyake icho chikukhumbikwira vinthu ivi, ndikuti tingamovwirani yayi.

Usange tawona kuti ntchakwenelera kusintha vyakukhwaskana na chisisi kweniso macookie, ivyo vyasintha muzamuviwona pa peji lenelili kuti mumanyenge ivyo tikuchita na ivyo mwatiphalira.

Mwakuyana na dango, mungaŵaso na wanangwa unyake pa nkhani ya zina, adiresi, na vinyake vyakukhwaskana na imwe. Nyengo zinyake mukuzomerezgeka kusanga zina linu, na vinyake ivyo mwatipa pa webusayiti iyi mwakuti musinthe panji kudilita. Usange ndimo viliri mu charu chinu, sangani adiresi na manambara apa. Usange mukupenja zina na adiresi yinu chifukwa cha chawanangwa icho mukapeleka, fumbani wupu uwo ukapokera chawanangwa uwo zina lake lili pa lisiti.