Ndo ɗig na ga à diŋ . . .

  • wããre jar teebeere wo yaw?

  • mbaa yaw?

  • noga wããre Baa mbe cwãy yawla?

 KEFDER BAA WÃàGA

“Wããre sen ɓuy à yer diŋ de eegre nenterse Baa.”2 Timote 3:16, Wããre Baa.

WÃÃRE SEN KAY NAA NA KAYGE LA

À kay naa ma da’ ɗeŋ wããre ma de gayrin wo.Jag Jõõ wo 2:1-5.

À doo je ɗaw graw rew naa neno.Siŋ Wora 119:105.

À coɓ naa nen naw ma pel wo.Rom wo 15:4.

 À MBE DE EL MA HÃ ƁIL TI WÃÃRE MAGA KEFDER BAA WÃÃ NE MO YAWLA ?

À mbe de el ma hã ɓil, wer wããre po wo swa’a:

  • Wããre ɓen bay cooge wa. Jar maga Baa hoo ra ma yer wããre ɓen hay wo hwal hwal naa, day yerge ɓen kiŋ ndare ti ɓe kiskis hiira’a. Daŋge ɓaaran hay bay wo de yiŋgi de kee ti boŋ wa; amaa gěěge wããren ɓaaran diŋ sen boŋ!

  • Wããre ɓen de deele. Jar yer kefder ma ti tamsirn la bay wo wãã cwãy tum wa. Ama jar ma yer Kefder Baa hay wo wãã cwãy go ti ree ma ga da’ra wo, ti ree maga nen ɓaara ko sen wo mo lay no.2 Kronig 36:15, 16; Siŋ Wora 51:1-4.

  • Jar ndar nen wããre ma jag Baa bay wo ca geteé wa. Kefder Baa hay wãã go kiŋgi kiskis ɓog pel bole ga jar durgi po age wo yaŋ le go do’ sir ma Babilon no. (Esayi 13:17-22) Kefder Baa naa nen ɗu waŋ jar durgin wo go pel bol de ɗeŋ durgi maga à yãã sirn de ɓe mono!Esayi 45:1-3.

    Wããre ma ɓi kefder Baa bag wo jag go ti tu ɓe keɗeɗ keɗeɗ ɓuy. Naa gor ba dee daŋ sen diŋ mayse pala?2 Piyer 1:21.

 KLUURI WÃÃRE HADGE SE NO

Wããre Baa kne’ mo na kne’ gela?

Kefder Baa fer wããre ti ɓe ɓil ESAYI 48:17, 18 maala ɓil 2 TIMOTE 3:16, 17.