Bul ɓil ɓe

Bul kleere wããren wo

Sedewa Jeofa wo

Toupouri

Jar hulin fer yaŋ mbaara go tenen pa yawla?

Jar hulin fer yaŋ mbaara go tenen pa yawla?

Ndo ɗig na ga . . .

  • ãã yaw?

  • baywa yaw?

  • noga laybla?

 KEFDER BAA WÃÃ GA

“Á bir jar huli wo le go.”Joŋre 24:15, Wããre Ma Ɓi Sir Defay.

WÃÃRE SEN KAY NAA NA KAYGE LA

Á coɓ nen ɓo de maga huli ba je ɓo we no.2 Korente wo 1:3, 4.

Á yãã na go jag hěěne huli no.Hebre wo 2:15.

Á kaŋ nen naa ga naa fer yaŋ yiŋgi wurpo de jar huli naa wo.Jaŋ 5:28, 29.

 Á MBE DE EL MA HÃ ƁIL TI WÃÃRE MAGA KEFDER BAA WÃÃ NE MO YAWLA?

Á mbe de el ma hã ɓil, diŋ wer wããre po wo swa’:

  • Baa diŋ jee hã tenen ne naa no. Kefder Baa wãã ga “kããge tenen nduu diŋ se Baa.” (Siŋ Wora 36:10; Joŋre 17:24, 25) Je maga hã tenen ne fěěre ma ti tamsir lam wo ɓuy de kããge ma bir jar hulin wo go.

  • Baa hay bir jarpo we go wurpo. Kefder Baa wãã ti jarsen wo nenma’ maga hay bir wo go mono—yoo jar sen wo mono, weere kleere wo, jar kluuri wo, maa twerpiri wo de ma tenaare wo—hay wo we ni lay. Huli mapo hay wo defay ɗa, te mapo hay wo go de huli naw naa yaw!Jaŋ 11:39-44.

  • Baa dee gorge ma bir jar hulin wo go. Jeova bay da huli wa, à ko hulin do je hee ɓe nono. (1 Korente wo 15:26) Á na blum hulin go, werga à bir jar hulin yaŋ wo le go mono. Jeova de sãy maga jar ma de hulin mo fer wo le go tenen ti’tum.Job 14:14, 15.

 KLUURI WÃÃRE HADGE SE NO

Naa taw tããbe diŋ wer mayla?

Kefder Baa fer wããre ti ɓe ɓil TĨĨGI WERE 3:17-19 maala ɓil ROM WO 5:12.