Bul ɓil ɓe

Bul kluuri wããren wo

Sedewa Jeofa wo

ngaБjag po Toupouri

 HADGE 1

Naa Co’ Sug Baa Na Co’ Ge La?

Naa Co’ Sug Baa Na Co’ Ge La?

De maga naa jaŋ Kefder ɓen we no, sen do ga Baa le de wãã wããre ne naa nono. 2 Timote 3:16

Baa ma cwãyn ɓo’ nen jar tebeere wo ti ɗiggi ɓe, maga a mo yer wo ne ɓil Kefder. Kefder sen a ɗen ga Bible. Naa da’ wããre maga Baa da ga naa mo ko ra na diŋ ɓil Kefder sen no.

Baa de ko fẽẽre maga wo de wore nen naa mono. Kããge koge reen wo ɓuy nduu le diŋ see ɓe. Hayga naa co’ sug Baa we no, naa ko ree yaŋ.Jag Jõõ wo 1:5.

Baa daga wosela ɓuy ti tamsir la mo jaŋ Kefder ɓe no. Wããre ɓen go de dusgi patala ti wer jag puri.

Hayga sãy co’ sug Baa yaŋ ti ɓo no, ni ndo mo jaŋ Kefder ɓe no, ni ndo mo laa wer ɓe lay.

 Jar tebeere ma ti wer sir genla ɓuy wo de co’ sug Baa. Matiye 28:19

Jar Sedewa Jeova kay wo nday yaŋ ma laa wer Kefder ɓe no.

Á had wo jar de cwãy ti Baa, go ti jag sir tawge ɓuy.

Á wii wo solay wer hadge ɓaaran ga. Hayga ndo wo we ti ngeel maga Sedewa Jeova goŋ wo Baa ni mono, ga a ɗen ga Tiŋ Twaywaŋ mono, ndo da’ hadge ma cwãy ti Baa yaŋ ni.