Bul ɓil ɓe

Bul kluuri wããren wo

Sedewa Jeofa wo

ngaБjag po Toupouri

Coŋ ne

Coŋ ne

Baa do pããbe maga da weere ɓe wo debaŋ nono. 1 Piyer 5:7

Baa diŋ Je joŋ naa no, ko el naa diŋ se. Baa had jar ma ti tamsir wo ɓuy de faage ma de wore do pããbe ma de ko ree, ga da weere ɓe wo, ga kaŋ nen ɓaara ti wããre nono.

Baa ɓo’ nen naa ti cwãy maga fug ɓil naa go, maga coɓ naa lay.

Hayga nday co’ sug Baa we no, á koɗ nday yaŋ, õõ nday yaŋ, blam ɓe se kay nday yaŋ jag ree ɓay wo lay.

Ama, nday da’ fen ma tigriŋ yaŋ de daŋ sen pa: nday da’ tenen ma tumn yaŋ!

 Baa wii ga na: “a wee le see ɓi. Co’ wee sug ɓay, ni . . . nday yãã ge mnãysee ɓay yaŋ go.” Esayi 55:3