Bul ɓil ɓe

Bul kleere wããren wo

Bul kluuri wããren wo

Sedewa Jeofa wo

Toupouri

Co’ Wee Sug Baa ni Nday Da’ Tenen Ma Tumn Yaŋ

 HADGE 4

Á Laa Wo Jag Satan: Ree May Da’ra Blam Sen La?

Á Laa Wo Jag Satan: Ree May Da’ra Blam Sen La?

Adam wo de Efa laa wo yãã jag Baa ga, saara raw huɗgi go. Tĩĩgi Were 3:6, 23

Efa raw laa jag cwe se ga Satan ɓo’ le mono, se raw ree le’ ge koo no. Blam ɓe á raw hã ge ne Adam, se ree lay.

Adam wo de Efa joŋ wo ni ga: a ɗe sen mo ta’ ga ɓlagge. Baa raw nii ra ge go ɓil pay Paradis no.

Gayri raw da’ ra ge de weere ɓaaran wo ɓuy. Saara taw tããrebe, blam ɓe huɗ wo go. Á bay wo wa so, á bay wo ti ngeel po wa so lay.

 Jar huli wo do beɗef sir nono. Tĩĩgi Were 3:19

Naa huɗ ɓuy na diŋ wer ga naa ale see Adam wo de Efa mono. Jar maga wo go de huli ko wo mopo ga so, laa wo wããre ga so, joŋ wo joŋre ga so lay.Eklesiyaste 9:5, 10.

Jeova hay joŋ naa bay ma huɗgi wa. Wur kos we go maga Baa bir jar hulin wo go so. Á co’ wo sug Baa we no, á da’ wo tenen ma tumn yaŋ.