Bul ɓil ɓe

Bul kleere wããren wo

Bul kluuri wããren wo

Sedewa Jeofa wo

Toupouri

Co’ Wee Sug Baa ni Nday Da’ Tenen Ma Tumn Yaŋ

Jee joŋ naa da ga se mo koɗ naa, ɗaw naa do ɓe, kaŋ bosa’ ne naa ti.

Coŋ ne

Baa had jar de faage ma de woore werga a da jar tebeere wo ɓuy.

Naa Co’ Sug Baa Na Co’ Ge La?

Naa mo ko fen maga naa nen joŋ ge ɓe, jee ma kaŋ nen naa ti ɓe lay.

Baa Ma Cwãyn Diŋ Wosela?

Naa ko ɗu ɓe yaŋ de el ɓen wo ɓuy lay.

Naw Ma Ɓil Pay Eden Hayle Na Ẽla?

Kefder ma taŋgu ɓil Bible wãã ti ɓe.

Wose Co’ Sug Baa Ti Wur Bii Maŋgen La? Wose Co’ Sug Ga La?

Joŋre jar tebeere wo wara kaŋ nen naa ti mayla?

Yeso Diŋ Wosela?

A de el ma da’ wer ne Yeso diŋ wer mayla?

Huli Yeso Kay Naa Ma Ɗa’ Mayla?

Bosa’ ɓeŋ wo mbaara deŋ ma ɓo.

Tamsirn La Kol Ge Paradis Na Hunla?

Bible wãã go ti ree maga age wo yaŋ de maga wur kos we mono.

Bosa’ Jar Ma Co’ Sug Baa Wo Na Diŋ May Ne?

Fẽẽre maga ndo de sãy ɓaara wo ti mono.

Jeova Mbe Na De Laa Tosge Naa Yawla?

Ndo tos ne diŋ ti mayse wo la?

Naa Ɗaw Tiŋ Naa De el Tum Na Ɗaw Ge La?

Jee laa tiŋ ne jar bag yaŋ wããre ma de el.

Naa Joŋ May Ma Fug Ɓil Baa La?

Fẽẽre mapo yaŋ wo Baa da ra, mapo see da ra ga lay.

Naa Joŋ Joŋge Ma Bo’ Jag Jeova Go Ga La?

Ɗiggi maga ndo mo ɓo’ jag Baa go wa kay mo nen joŋre ɓon wo.