Bul ɓil ɓe

Bul kleere wããren wo

Bul kluuri wããren wo

Sedewa Jeofa wo

Toupouri

Wããre Ma De Cõõre Ma Ni Baa!

 HADGE 2

Baa diŋ Wosela?

Baa diŋ Wosela?

1. Naa goŋ Baa wer mayla?

Baa ma cwãy joŋ fẽẽren wo ɓuy diŋ se boŋ tu. Tĩĩgi wer ɓe baywa, tawge ti ɓe bay wa lay. (Siŋ Wora 90:2) Wããre ma de cõõre ma ɓil Kefder ɓen ɓuy awole diŋ jag ɓe. (1 Timote 1:11) Naa mo tos diŋ Baa boŋ tu, werga à joŋ naa diŋ se.Jaŋ ɓil Naage Nene 4:11.

2. Baa de maŋ wosela?

Jee tabay poo boŋ ko Baa ti boŋ ga ɗa has werga à diŋ Nenterse, sen kaŋ nen naa ga à de daŋ fẽẽre ma tenen ti tamsir wo ɓuy. (Jaŋ 1:18; 4:24) Ama, naa de kããge ma la wer ne ɗiggi ɓe hayga naa yaŋ ko joŋre ɓe maga à joŋra wo mo ɓuy no. Ko nen ɓo ɗa, koore maga à joŋ ra wer sar sar mo ɓuy de le’ge ɓaara no, de fuɗgi ɓaara wo ɓuy mo deŋ kaŋ nen naa ga Baa da naa debaŋ, day se go de ko wer fẽẽren ɓuy lay. Kluu tamsir mo ti’ no, fẽẽre ma ɓil ɓen wo no, fẽẽre ma ciŋ wo no, kaŋ wo nen naa mo deŋ ga eegren ɓuy nen do Baa boŋ.Jaŋ ɓil Rom wo 1:20.

Hayga naa yaŋ jaŋ Wããre Baa no, naa laa wer yaŋ ne ɗiggi ɓe de joŋre ɓen wo lay. Wããre ɓen kaŋ nen naa ti seele ma ti faage ɓen de seele maga bay wo ti faage ɓen wa mo lay, à kaŋ nen naa ti maga Baa soɗ jar tebeere wo soɗge la, ɗiggi ɓe ti ree mapo wo ga hãyla.Jaŋ ɓil Siŋ Wora 103:7-10.

3. Ɗu Baa ga hãyla?

Yeso wãã ga: “Pan wuur ma ciŋ no, daga ɗu ɓo mo hay go de fããge.” (Matiye 6:9) Jar ɗe Baa de ɗu wer puri, ama ɗu ɓe ma cwãy boŋ tu. Ɗu sen mo kay jar ɗen wer sar sar ti wer jag wo ɓuy. Jag tupuri mono, à ɗen Jeofa, ti wer jag jar mapo wo mo lay no, saara ɗen ga Yawe.Jaŋ ɓil Siŋ Wora 83:19.

 Jar tebeere ndar wo ɗu Baa ma cwãy go ɓil Bible puri kal wo cooge ɓe go ga Waŋkluu noga Manwuuri, noga Baa. Ama de maga jar yer Wããre Baa ma taŋgun yer wo ne le mokay, ɗu Baa ma cwãy hay ɓil ɓe de kos ndar renam (7000). Yeso naa nen ɗu sen ne jar de maga à hay gesiŋ la mono.Jaŋ ɓil Jaŋ 17:26.

4. Jeofa ɓe de ɗig ti naa yawla?

Doo pããbe ma de dage ɓil debaŋ, Baa kiɗ diŋ de el naa ma tum no

Gayri ma de le’ge ti tamsir ɓuy mo ti’ wara kaŋ nen jar ga Baa Jeofa go de tob jar tebeere wo yawla? Jar mapo wãã wo ga Baa kaŋ gayri ne jar ti ma lam ra ge, ama sen bay cwãy wa.Jaŋ ɓil Jag 1:13.

Baa ɓo’ faage ne wosela ɓuy ma joŋ fen maga ɗiggi ɓe da ne mono. Sen mo ta’ bay de el ma joŋ peele ne Baa wa pa yawla? (Josuwe 24:15) Ama jar mapo maŋ wo ma ɓaaran diŋ joŋge jar de ɓlagge, gayrin kal le’ge ne naa ti mo ti’ diŋ wer seno. Ree sen mokay cee Jeofa debaŋ.Jaŋ ɓil Tĩĩgi Were 6:5, 6.

Jeofa diŋ Baa ma ɗig ti naa no. À daga naa mo hay nen lawge nen naw naa wo wa. À caage wer gayrin yaŋ go la mbaŋ de jar debaycõõren wo ɓuy. Ma patala mono, à men gayrin ne naa ti diŋ wer ree mapo wo ɗa. Ɓil hadge ma de nenma’ (8) mono, naa laa wer ree sen yaŋ wo ni.Jaŋ ɓil 2 Piyer 2:9; 3:7, 13.

5. Naa ya’ see Baa mbaŋ ya’ ge là?

Jeofa daga naa mo ya’ see se mbaŋ nen tosge. À da wosela boŋboŋ ɓuy. (Siŋ Wora 65:2; 145:18) À daga se men ɓlagge naa wo go ne naa. À ko durgi maga naa de joŋge ɓe nen hugli naa wo mo deŋ ɓuy no. Hayba de ɓlagge ma nen nay naa wo ɓuy, naa ko fruygi ma ya’ge ɓiŋ Baa mbaŋ yaŋ ɓe.Jaŋ ɓil Siŋ Wora 103:12-14; Jag 4:8.

Naa mo da Baa debaŋ de daŋ fẽẽren wo ɓuy werga hã naw ne naa diŋ se. (Mark 12:30) Hayga do yaŋ seege ciŋ de hadge wããre Baa no, yaŋ seege ti faage wããre ɓen lay no, sen kaŋ nen ga ndo da Baa debaŋ, day ge ndo ya’ge yaŋ ɓiŋ ɓe mbaŋ lay.Jaŋ ɓil 1 Timote 2:4; 1 Jaŋ 5:3.