Bul ɓil ɓe

Bul kleere wããren wo

Bul kluuri wããren wo

Sedewa Jeofa wo

Toupouri

Wããre Ma De Cõõre Ma Ni Baa!

 HADGE 9

Ndo Joŋ Joŋge maga ɓil feele ɓon mo hay ti desãy la?

Ndo Joŋ Joŋge maga ɓil feele ɓon mo hay ti desãy la?

1. Dage kẽẽ ma de deele nen Baa de el ma da’ ti desãy ɓil feele wer mayla?

Wããre ma de cõõren ale diŋ jag Jeofa, Baa ma ti desãy no, maga daga ɓil feele naa mo hay wo ti deãy mo lay no. (1 Timote 1:11) Baa hã wãy ma taŋgun ne war ɓe diŋ se. Dage kẽẽ ma de deele nen Baa de el ma da’ ti desãy ɓil feelen wo werga à yã naa go jag ree wo, day weeren gẽẽ wo de el lay. Jar jag-Baa mo hoo wo sug ti jag liŋgi ma ɓil sir ɓaara ti wããre dage kẽẽ no.Jaŋ ɓil Lug 2:1, 4, 5.

Baa ɗig ti dage kẽẽ ga hayla? Baa daga jar maga da wo kẽẽ mo lag wo tum de kẽẽ. Jeofa daga war wo de wãy mo joŋ wo figliw wa. (Hebre wo 13:4) À bay dage ga bus kããra go wa. (Malasi 2:16) Ama, Wããre Baa ga hayga jee maga bus wãy ɓe go diŋ werga à lengãɗ de jobo day raw we da wãy ma tigriŋ no, jee sen joŋ ɓlagge ga.Jaŋ ɓil Matiye 19:3-6, 9.

2. Wãy wo de jee twar soɗ wo kẽẽ de el soɗge la?

Jeofa joŋ wãy wo de jee twar maga joŋre ɓaaran mo bag wo jag kẽẽ. (Tĩĩgi Were 2:18) Jee twar diŋ waŋ tiŋ no, à kiɗ reege le liŋ, kiɗ õõbe ne wãy ɓe de weere ɓe wo see, had jar ma liŋ ni ɓen de Wããre Baa. Jee twar mo  da wãy ɓen go de jiili ɓe ɓuy. Wãy wo de war ɓe mo kay wo kẽẽ, mo hoo wo sug ti kããra lay. Wãy wo de war ɓe mo ko wo decoo kẽẽ nen maga feele ɓaaran mo hay ti desãy, werga jee tabay maga joŋ tum diŋ de el baywa.Jaŋ ɓil Efes wo 4:31, 32; 5:22-25, 33; 1 Piyer 3:7.

 3. Hayga ndo bay we ti desãy liŋ ni ɓo wa ndo tob tiŋ ɓon go yawla?

Hayga nday yaŋ da’ gayri liŋ ni ɓay no, wosela ɓuy mo soɗ kẽẽ de dage. (1 Korente wo 13:4, 5) Wããre Baa wii naa ga hayga nday yaŋ nen ree ɓil feele ɓay wo no, je twar mo blaw ɓil go de wãy ɓe wa.Jaŋ ɓil 1 Korente wo 7:10-13.

4. Weere wo, Baa daga nday mo joŋ mayla?

Jeofa daga nday mo hay tum nen fruygi. À ngaɓ ɗen wããre ma de el wo ne day maga nday mo le’ nen hãyge wa. À daga nday mo co’sug pããre ɓay wo maga koge ree ɓay mo ya’ ciŋ ni. (Kolos wo 3:20) Jeofa daga nday mo joŋ diŋ fẽẽre ma de el nen ɓe jee joŋ nday no, nen Yeso lay.Jaŋ ɓil Eklesiyaste 11:9–12:1; Matiye 19:13-15; 21:15, 16.

5. Pããre weeren, nday joŋ mayse maga weere ɓay mo hay wo nen fruygi la?

Joŋ wee joŋre ma kiɗ reege le liŋ, ma kiɗ õõbe ne weere ɓay wo see. (1 Timote 5:8) Ama maga weere ɓay mo da’ wo fruygi debaŋ pa mono, had wee ra maga à mo da wo Baa, mo see wo ti faage wããre ɓe no. (Efes wo 6:4) Hayga nday yaŋ da Baa go de jiili ɓay ɓuy no, weere ɓay da wo Baa yaŋ go de jag jiili ɓaara ɓuy lay. Hayga nday yaŋ de kaŋ wããre Baa pel no, Weere ɓay see wo yaŋ ti faage ma de deele no.Jaŋ ɓil Dogge Jag Liŋgi 6:4-7; Jag Jõõ wo 22:6.

Joŋ suse’ ne weere ɓay wo hayga à joŋ wo mopo we de el. Hayga à joŋ wo loɗge we no, daga nday mo liŋ ra. Sen mo kay diŋ fen ma kay weere ɓay wo maga à mo joŋ wo ree sõõre wa. (Jag Jõõ wo 22:15) Ama, daga nday mo liŋ weere ɓay wo nen car jag jiili ɓaara go wa.Jaŋ ɓil Kolos wo 3:21.

Sedewa Jeofa laa wo Kefder go ngaɓa ma kay pããre weeren wo. Kefder sen wo ɓuy hadge ɓaaran ale diŋ ɓil Wããre Baa.Jaŋ ɓil Siŋ Wora 19:7, 11.