Bul ɓil ɓe

Bul kleere wããren wo

Bul kluuri wããren wo

Sedewa Jeofa wo

Toupouri

Wããre Ma De Cõõre Ma Ni Baa!

 HADGE 10

Goŋge Baa Ma Cwãy Diŋ Ma Hunla?

Goŋge Baa Ma Cwãy Diŋ Ma Hunla?

1. Jag-Baa ma cwãy boŋ tu yawla?

“Koɗ wee see ɓay do jar gete’ maga wãɗ wo ga saara diŋ jar ndar nen wããre ma jag Baa go.”MATIYE 7:15.

Yeso had jar ma wer ɓen wo de jag-Baa boŋ tu, à diŋ jag-Baa ma cwãy no. À do faage maga wo de naa da’ tenen ma tum nono. Yeso wãã ga: “Jar maga da’ wo faage sen bay wo ngaɓa wa.” (Matiye 7:14) Baa yã diŋ tosge ma ti ngeel ɓen tawa. Jar maga goŋ wo Baa ti cwãy ɓe ɓuy wo go de tayge boŋ nen hãge jiili ɓaara no.Jaŋ ɓil Jaŋ 4:23, 24; 14:6; Efes wo 4:4, 5.

2. Yeso wãã ti kretiyẽẽ maga bay wo seege ti cwãyn wa ga hãyla?

“À wãɗ wo ga saara de ko Baa, ama joŋre ɓaaran kal kaŋ nen go ga à bay wo de ko Baa wa.”TID 1:16.

Yeso ɓo’ sug naa go pel bol ga jar gete’ maga wãɗ wo ga saara diŋ jar ndar nen wããre ma jag Baa ɓlag ge wo jag Baa ma cwãy yaŋ go. Ndo ko ra nen faale ti’ mono, saara de maŋ jar goŋ Baa ti cwãy ɓe. Tiŋ Baa ɓaaran wãɗ wo ga saara see wer Yeso. Ama, ndo ko jar sen wo diŋ se seele ɓaara no. Ndo ko jar goŋ Baa ma cwãy wo diŋ se joŋre ɓaaran wo lay.Jaŋ ɓil Matiye 7:13-23.

3. Ndo ko jar goŋ Baa ma cwãy wo koge la?

Ndo ko ra diŋ see joŋre ma dwee wo mo ta’ la no:

  • Jar goŋ Baa ma cwãyn hoo wo sug ti Bible werga à diŋ Wããre Baa. À dur wo maga saara mo see ti faage wããre Baa. Jar jag Baa ma cwãy see wo wer  wããre jar tebeere wo ga. (Matiye 15:7-9) Jar goŋ Baa ma cwãy see wo do ga wããre maga saara sii ne wãã nono.Jaŋ ɓil Jaŋ 17:17; 2 Timote 3:16, 17.

  • Jar ma seege wer Yeso hoo wo sug ti ɗu Baa, Jeofa. Yeso hoo sug ti ɗu Baa werga à naa nen ɓe go ne jare. À kaŋ nen jar ti Baa day se had ra ga à mo tos wo ga ɗu Baa mo hay go de fããge. (Matiye 6:9) Wose wo de na nen ɗu Baa go ti ngeel maga ndo ni mo la?Jaŋ ɓil Jaŋ 17:26; Rom wo 10:13, 14.

  • Jar jag-Baa ma cwãy sii wo wããre go ti Twaywaŋ mani Baa no. Yeso ndu ti tamsir la ma sii wããre ma de cõõre ma ti Twaywaŋ mani Baa go ne jare. Twaywaŋ mani Baa diŋ fen maga caa wer ree ma ti jar tebeeren ge wo go ɓuy mono. Yeso sii wããre ti ɓe hã wur huli ɓe. (Lug 4:43; 8:1; 23:42, 43) Yeso wãã ga jar ma seege wer sen mo sii wo wããre ti Twaywaŋ Baa lay. Hayga jobo sii wããre Baa we mo no,  ndo ɗig ga à ti jag-Baa ma hunla?Jaŋ ɓil Matiye 24:14.

  • Jar ma wer Yeso bay wo maŋ wer tamsir ma de ɓlaggen mo ti’ wa. Ndo ko jar sen yaŋ mbo tu werga à bay wo joŋ politik wa, bay wo durgi ti ree ma ti tamsir mo ti’ wa lay. (Jaŋ 17:16; 18:36) De daŋ sen ɓuy pa so mono, à bay wo da fẽẽre ma de ɓlagge maga jar ma ti tamsirn da wo joŋge ɓe wo mo deŋ wa.Jaŋ ɓil Jag 4:4.

  • Jar jag-Baa ma ti ngeel ɓen da wo kããra de baŋ. Wããre Baa had ra ga à mo da wo wer jar ma ti tamsir krub ɓuy. Hayba de maga jar jag-Baa ma car gete’ laa wo see ɓaara nen durgi ma ti tamsir wo mo deŋ no, jar jag-Baa ma ti ngeel ɓen joŋ wo do sen no ga. (Mise 4:1-3) Ama, jar kretiyẽẽn ma cwãyn kay wo jar debaŋ day saara coɓ nen jar lay.Jaŋ ɓil Jaŋ 13:34, 35; 1 Jaŋ 4:20.

4. Ndo da’ jag-Baa ma cwãy we yawla?

Jag-Baa ma hun ga had jar diŋ ɓil Wããre Baa ne, ga hoo sug ti ɗu Baa ne, sii wããre go ti Twaywaŋ mani Baa ga caage wer ree ma ti jar tebeeren yaŋ go ɓuy ne? Tayge jar ma hun da wo kããre debaŋ ne, day laa wo see ɓaara nen durgi wo ga ne? Ndo ɗig na diŋ ti wose wo la?Jaŋ ɓil 1 Jaŋ 3:10-12.