Bul ɓil ɓe

Bul kleere wããren wo

Bul kluuri wããren wo

Sedewa Jeofa wo

Toupouri

Wããre Ma De Cõõre Ma Ni Baa!

 HADGE 13

Wããre Ma De Cõõre Ma Ti Jag-Baa Wo Ga Hãyla?

Wããre Ma De Cõõre Ma Ti Jag-Baa Wo Ga Hãyla?

1. Jag-Baa wo ɓuy de el yawla?

Jar ma ɓil de el go ɓil jag-Baa wo ɓuy. Wããre ma de cõõren diŋ ga Baa ko jar sen wo mo deŋ ɓuy day soɗ ra diŋ se. Ama jar tebeere kol wo jag-Baa go diŋ ngeel joŋ fẽẽre ɓlagge ɓaaran wo. (2 Korente wo 4:3, 4; 11:13-15) Naa laa wara mo deŋ ga jar jag-Baa ĩd wo huli, joŋ wo durgi, suɗ wo de naare jare, joŋ wo freŋ. Sen diŋ ree sõõre mayse ti jar jag-Baa ma ɓil de el wo mo deŋ sola!Jaŋ ɓil Matiye 24:3-5, 11, 12.

Jag-Baa ma ti ngeel ɓen maŋ ti Baa ciŋ, ama jag-Baa ma car gete’ ɓo’ wo sõõre ne Baa ti. À had wo diŋ wããre maga bay ɓil Kefder Baa wa, caa wo gete’ ti Baa, ti jar huli wo lay. Ama Jeofa daga jar tebeere mo ko wo cwãy ti se.Jaŋ ɓil Esekiyel 18:4; 1 Timote 2:3-5.

2. Wããre ma de cõõre ma ti jag-Baa wo ga hãyla?

Wããre ma de cõõren diŋ ga, Baa bay de yõõge se jag-Baa maga caa wo gete’ ga saara goŋ Baa, paga da wo diŋ fẽẽre ma ti tamsir wo mo wa. (Jag 4:4) Wããre mani Baa ɗe jag-Baa ma car gete’ wo mo deŋ ɓuy ga na “Babilon ma kluu no” Babilon hay ti wurpo diŋ sir maga jar tebeere tĩĩ wo goŋ sõõre wo ni blam maga Baa taw tamsir go de bii maŋge ti wur mani Nowe no. Baa, caa ge wer jag-Baa gete’ sen wo ga joŋ wo jar de ɓlagge yaŋ go mbaŋ so.Jaŋ ɓil Naage Nene 17:1, 2, 5, 16, 17; 18:8.

Wããre ma de cõõren mbaara pur deŋ. Jeofa bay go de yõ ti jar ma ɓil de el maga wo go de dusgi ɓil jag-Baa gete’ wo mo deŋ ɓuy wa has. À de tay ti jar ɓen wo ma had ra ge de cwãy no.Jaŋ ɓil Mise 4:2, 5.

 3. Jar ma ɓil de el mo joŋ wo joŋge la?

Jag-Baa ma cwãy de tay ti jare

Jeofa ko decoo jar maga da wo cwãy mono. À de ɗe ra ge ga à mo ɗee wo go hã se jar jag-Baa gete’ wo no. Jar maga da wo Baa co’ wo sug wããre se no day coo wo joŋre ɓaara maga saara mo co jag Baa lay.Jaŋ ɓil Naage Nene 18:4.

Le ti kal maga Yeso hay gesiŋ la mono, jar ma ɓil de el maga co’ wo sug wããre ma jag jar peele ɓen yã wo wããre ɓaaran de fruygi. À coo wo seele ɓaara do ga Jeofa dan no no, seele sen wo de ɓaara da’ tenen ma tum. Seele ɓaaran kaŋ wo nen naa wara lay ga naa mo kaŋ Jeofa pel naa nen naw wo ɓuy.Jaŋ ɓil 1 Tesalonig wo 1:8, 9; 2:13.

Jeofa yã jar maga mbuɗ wo faale ne jag-Baa gete’ wo mo deŋ ɓuy, jar sen laa wo yoo jar goŋge ɓen wo go ɓil feh. Hayga ndo yã ɗu maga Jeofa de ɗe jar le mo deŋ we no, ndo kol diŋ bar ɓe, ndo da’ hẽẽre ɓo maga wo de seege wer Jeofa yaŋ wo gor ndo jag ti feg deŋ, ndo da’ tenen ma tum yaŋ lay.Jaŋ ɓil Mark 10:29, 30; 2 Korente wo 6:17, 18.

4. Baa dus gi fruygin yaŋ go ɓil sir wo ɓuy?

Wããre ma de cõõren pa diŋ ga Baa caage kiida jag-Baa gete’ yaŋ la mbaŋ so. Jar ma ti tamsir ɓuy da’ wo see ɓaara yaŋ. Jag-Baa po ndu ge car ɓil jar tebeere wo ga so. Jar tebeere wo ɓuy tayge wo yaŋ go boŋ ma goŋ Baa ma cwãy no.Jaŋ ɓil Naage Nene 18:20, 21; 21:3, 4.