Bul ɓil ɓe

Bul kleere wããren wo

Bul kluuri wããren wo

Sedewa Jeofa wo

Toupouri

Wããre Ma De Cõõre Ma Ni Baa!

 HADGE 3

Wããre Ma De Cõõren À Mbe Le Diŋ Jag Baa Cwãy Yawla?

Wããre Ma De Cõõren À Mbe Le Diŋ Jag Baa Cwãy Yawla?

1. Jee Kefder Baa diŋ wosela?

Wããre ma de cõõre maga jar tebeeren joŋ wo tenen ti’ tum ti tamsir la de yerge ɓil Wããre Baa. (Siŋ Wora 37:29) Kefder ma ɓil Wããre Baa wo ɓuy do hiira’ ti hiira’ (66). Baa hoo jar do naa (40) ma yer wããre ɓe no. Yer kefder ma taŋgu dwee ɓil Wããre Baa diŋ Moyis kiŋgi go wara ndar swa’ ti ɓe kis kis dwee de ti ni pa yaw (3500). Kefder ma blam taw no yer sen diŋ Jaŋ jee peele Yeso no, kiŋgi go wara ndar ti ɓe kis kis kaawa’ de ti yaw. Jar yer kefder Baa yer wo diŋ ɗiggi wosela? Baa kaŋ nenterse ma bay ɗag ɓen ne jar yergen wo ti ma joŋ joŋre se no. (2 Samyel 23:2) À yer wo diŋ ɗiggi Baa, bay diŋ ɗiggi ɓaara wa. Wersen so, Jee Kefder Baa diŋ Baa de se ɓe tu.Jaŋ ɓil 2 Timote 3:16; 2 Piyer 1:20, 21.

2. Wããre ma ɓil Kefder Baa mbe diŋ cwãy yawla?

Naa de koge ga Bible diŋ Wããre Baa werga wããre maga à wãã go ti ɓe pel bol wo mo deŋ ɓuy bag wo jag go ti tu ɓe keɗeɗ ɓuy. Jee tabay po boŋ bay de kããge ma joŋ sen wa ɗa. (Josuwe 23:14) Baa Waŋ boŋ tu de kããge ma ngaɓ naw ma pel ne naa.Jaŋ ɓil Esayi 42:9; 46:10.

 Kefder Baa boŋ tu, à bay wo pur wa. Wããre Baa go de dusgi do jar milyoŋ pur ti wer jag jar sar sar yaw. Hayba de maga à go de yerge ɓaaɓaa, wããre ma ɓil Kefder Baa tum diŋ cwãy tawtaw do maga Jar ma de ko wer fẽẽre ma waran wãɗ wo nono. Ni pa so mono, gẽẽge jar ma hwal hwal naa ti naa (44) ma yerge ɓen wo diŋ sen boŋ. * De daŋ sen ɓuy pa mono, Bible naa nen dage ma cwãy maga Baa da jar tebeere wo go pah. Nen wur ma waran Kefder Baa de kããge de eegre ma coo naw jar tebeere wo go. Wããre sen wo deŋ ɓuy kaŋ wo nen naa ga Bible diŋ wããre Baa cwãy.Jaŋ ɓil 1 Tesalonig wo 2:13.

3. Kefder Baa wãã ti mayla?

Kluu wããre ma ɓil Kefder Baa diŋ ti wããre ma de cõõre maga Baa yaŋ de kaŋ fen dage ɓen ciŋ gor jar tebeere wo. Kefder Baa naa wer wããre maga Jee tabay ma taŋgun bas go ti paradis gesiŋ la basge la, day Baa ferge kne’ ngel paradis sen gesiŋ la kne’ge la.Jaŋ ɓil Naage Nene 21:4, 5.

Naa da’ jag liŋgin wo, ɗeŋ joŋre wo, bagge yaŋ wo diŋ ɓil Wããre Baa no. De daŋ sen ɓuy pa mono, naa da’ wããre maga Baa soɗ jar tebeere wo hã le ti wur ma ɓaaɓaa hã wara na diŋ ɓil kefder Baa. Wããre sen kaŋ nen naa ti maga ɗiggi Baa ga hãyla. Wersen so Wããre Baa kay naa ma ko wer ne Baa. À kay naa maga naa joŋ barge de Baa lay.Jaŋ ɓil Siŋ Wora 19:8, 12; Jag 2:23; 4:8.

4. Ndo laa wer ne Wããre Baa laage la?

Kefder Hadge sen mo kay, kay mo yaŋ ma laa wer Wããre Baa de ɗeŋ hadge maga Yeso hay joŋ joŋre de ɓe mono. Yeso hay sii wããren diŋ ɓil Kefder Baa day se hay “ndar wer wããre go ne jar lay.”Jaŋ ɓil Lug 24:27, 45.

Fẽẽre ma de cõõre po bay go do wããre ma de cõõren ma ni Baa wa so. Ama, jar bay yã wããren wa, jar mapo ɗe wo do ɓe yaw. Joŋ hẽẽne wa. Ma tenen ma tum no, daga ndo mo ko Baa ma cwãy go pah.Jaŋ ɓil Jaŋ 17:3.

 

^ Caage ɓil yerge 3 Jaŋ ɓil kefder hadge maga ɗu ɓe ga Un livre pour tous.