Bul ɓil ɓe

Bul kleere wããren wo

Sedewa Jeofa wo

Toupouri

Fẽẽre Ma Defay Maga Laa Wo Ti Taygeti Ma Kluu No

Nen naw tum, bul ngeel ma ti internet ma ko fẽẽre maga laa wo le go defay ti taygeti ma kluu “Maŋ wee wer Yeso!”, noga hoo fẽẽre sen wo ti internet.