Bul ɓil ɓe

Bul kleere wããren wo

Sedewa Jeofa wo

Toupouri

Tayge ti Sedewa Jeofa wo

Laa wer ne tayge ti wuur wo. Da’ ngeel tayge ti ma ti jeŋ ɓo mbaŋ no.

Da’ge ngeel adres

A Joŋ Mayse Ti Tayge Ti Wuur Wo La?

Sedewa Jeofa tay wo ti ma tosge ɓaale ɓoge nen naw renam tum. (Hebrew Wo 10:24, 25) Ti tayge ti sen wo mono, maga jar ɓuy à wo ɓaara ni lay mono, wuur had Wããre Baa wo ni day se kay wuur ma joŋ naw wuur de el ti tamsir la. Ti tayge ti sen mono, wuur hã wããre ne jar tayge tin wo, day wosela ɓuy maŋ do ɓe ciŋ ma fer wããre ma jag ɓe do weere lakol wo nono. Wuur tĩĩ wer tayge tin de siŋ wo de tosge day wuur taw go do sen no lay.

Ndo mo hay ba diŋ Sedewa Jeofa wa, ndo à ɓo ti tayge ti wuur wo lay. Wuur ɗe wosela ɓuy maga à mo ale tayge de wuur. Ngeel laggen wo de koɗe bay solay. A bay tar solay do jar wa lay.