Bul ɓil ɓe

Bul kleere wããren wo

Sedewa Jeofa wo

Toupouri

Hadge Wããre Baa de el diŋ wer mayla?

Hadge Wããre Baa de el diŋ wer mayla?

Kiɗ hadge maga Kefder Baa had ra ti ree ma kluuri ma nen naw naa wo.