Nen kiŋgi tum, Sedewa Jeofa ɗig wo ti huli Yeso do ga à ngaɓ ne nono. (Lug 22:19, 20) Wur de fruygi debaŋ ma ɗe mo ge le ma age tayge de wuur ma ɗig ti ree se kluu mo kay no. Ndo laa wer ree maga huli Yeso kay mo kay ge la yaŋ ni.