Ihaho emizaano ey’okuhuliriza buhuliriza n’esigikirra ha nganikyo eziri omu Baibuli kandi oyege hali abantu abamu ababazibwaho omu Baibuli n’ebintu ebimu ebyabaireho ira.