Малюматкъа кечмек

Экинджи дереджели менюге кечмек

Йехованынъ Шаатлары

къырымтатар (кирилл)

Хорлукъларнынъ сонъу оладжакъмы?

Хорлукъларнынъ сонъу оладжакъмы?

Сиз насыл фикирдесиз?

  • Эбет

  • Ёкъ

  • Бельки

 МУКЪАДДЕС КИТАПНЫНЪ ДЖЕВАБЫ

«[Алла] козьлеринден эр бир козьяшыны сюртип аладжакъ, олюм артыкъ олмайджакъ, не яныкъ, не ферьят, не дерт олмайджакъ» (Откровение [Иляхий] 21:4).

СИЗ ИЧЮН БУНЫНЪ НАСЫЛ ФАЙДАСЫ БАР

Бизим чеккен азапларда Алланынъ къабааты олмагъанына эминлик (Башланув 18:25).

Танъры чеккен азапларымызда къайгъыдаш олгъаны бизге гонъюль раатлыгъы бере (Къануннынъ Текрары 32:9, 10).

Хорлукъларнынъ сонъу келеджегине къатты умют (Зебур 36:11).

 МУКЪАДДЕС КИТАПТА ЯЗЫЛГЪАНЫНА ИШАНМАКЪ МУМКЮНМИ?

Эбет, чюнки бунъа, энъ аздан, эки себеп бар:

  • Алла азаплардан ве адалетсизликтен нефрет эте. Онынъ халкъы мераметсиз зулум этильгенде, Йехова Алла не дуйгъандыр? Мукъаддес Китапта айтылгъан киби О, оларнынъ «агъыр алларыны» корип, азап чеке эди (Зебур 105:44, 45).

    Башкъаларына зулум эткен адамларгъа Алла раат бакъып оламай. Мукъаддес Китапта язылгъан киби «къабаатсыз къанны тёккен къоллар» Аллагъа нефретлидир (Икметли сёзлер 6:16, 17).

  • Алла эр бир адам акъкъында къайгъыра. Мукъаддес Китапта: «Адамнынъ гъамыны тек юреги билир», – деп айтыла. Амма биз озь меселелеримизнен янъгъыз дегильмиз, чюнки Йехова да оларны биле (Икметли сёзлер 14:10; Зебур 32:15).

Озь Падишалыгъы ярдымынен Йехова Алла якъында эр бир адамнынъ азапларыны ёкъ этеджек (Матта 6:9, 10). Лякин шимди де Алла Онъа мураджаат эткенлерге мераметнен «теселли бере» (Зебур 22:4; Фаалиет 17:27).

 ТЮШЮНИП БАКЪЫНЪЫЗ

Не ичюн Алла азапларгъа ёл бере?

Мукъаддес Китап бу суальге бойле джевап бере: РИМЛЯНАМ [РИМЛИЛЕРГЕ] 5:12 ве 2 ПЕТРА [2 ПЁТР] 3:9.