Малюматкъа кечмек

Экинджи дереджели менюге кечмек

Йехованынъ Шаатлары

къырымтатар (кирилл)

Олюлер янъыдан яшамакъ мумкюнми?

Олюлер янъыдан яшамакъ мумкюнми?

Сиз бойле демек мумкюнсиз:

  • эбет

  • ёкъ

  • бельки

 МУКЪАДДЕС КИТАПНЫНЪ ДЖЕВАБЫ

Олюлер тириледжек (Фаалиет 24:15).

СИЗ ИЧЮН БУНЫНЪ НАСЫЛ ФАЙДАСЫ БАР

Якъын адам ольгенде теселли (Матта 5:4).

Олюм къоркъусындан къуртулув (Юхан 8:32).

Севимли адамларнен янъыдан корюшмеге акъикъий умют (Юхан 5:28, 29).

 МУКЪАДДЕС КИТАПТА ЯЗЫЛГЪАНЫНА ИШАНМАКЪ МУМКЮНМИ?

Эбет, чюнки бунъа, энъ аздан, учь себеп бар:

  • Бутюн шейге джан берген Алладыр. Мукъаддес Китап Танъры Йехова «омюр чокърагъы» деп айта (Зебур 35:10; Фаалиет 17:24, 25). Шубесиз, эписини яраткъан Алланынъ ольгенлерни тирильтмеге къудрети бар.

  • Алла инсанларны кечмиште тирильткен эди. Мукъаддес Китап ерде тирильтильген секиз адам акъкъында хабер эте. Оларнынъ арасында эсли ве яш, эркек ве къадынлар бар эди. Базы ольгенлер аз вакъыт кечкен сонъ тирильди. Бири исе тап дёрт куньден сонъ тирильтильген эди! (Юхан 11:39–44).

  • Яратыджымыз эвельки киби ольгенлерни тирильтмеге пек истей. Йехова олюмден нефретлене ве оны душман деп сая (1 Коринфянам [1 Коринтлилерге] 15:26). Бу душманны ёкъ этмеге пек истей. О, тирилюв ярдымынен олюмни енъеджек. Алла бутюн юректен онынъ эсинде олгъан адамларны янъыдан корьмеге истей. О, оларны ер юзюнде аяткъа къайтараджакъ (Иов [Эюп] 14:14, 15).

 ТЮШЮНИП БАКЪЫНЪЫЗ

Не ичюн биз къартайып олемиз?

Мукъаддес Китап бу суальге бойле джевап бере: БАШЛАНУВ 3:17–19 ве РИМЛЯНАМ [РИМЛИЛЕРГЕ] 5:12.