Малюматкъа кечмек

Келеджегимиз насыл оладжакъ?

Келеджегимиз насыл оладжакъ?

Дюнья...

  • денъишмейджек?

  • бетерлешеджек?

  • яхшыджа оладжакъ?

 МУКЪАДДЕС КИТАПНЫНЪ ДЖЕВАБЫ

«Алчакъгонъюллилер исе ер юзюнинъ саиплери оладжакъ, олар аманлыкънынъ чокълугъынен зевкъ сюреджеклер. Инсафлылар ер юзюнинъ саиплери олып, анда эбедиен яшайджакъ» (Зебур 36:11, 29).

СИЗ ИЧЮН БУНЫНЪ НАСЫЛ ФАЙДАСЫ БАР

Махсулдар ве яхшы иш (Исаия [Ешая] 65:21–23).

Хасталыкълардан, гъам-къасеветтен ве хорлукътан къуртарув (Исаия [Ешая] 25:8; 33:24).

Аиле азалар ве достлар арасында бахтлы эбедий омюр (Матта 5:5).

 МУКЪАДДЕС КИТАПТА ЯЗЫЛГЪАНЫНА ИШАНМАКЪ МУМКЮНМИ?

Эбет, чюнки бунъа, энъ аздан, эки себеп бар:

  • Вадесини ерине кетирмек Алланынъ кучюндедир. Мукъаддес Китапта тек Йехова Алланынъ къудрети сынъырсыз, деп айтыла (Башланув 17:1). Демек, дюньяны эйи тарафкъа денъиштирмеге Онынъ къувети бар. Мукъаддес Китапта бойле язылгъан: «РАББИ ичюн къыйын ве япып оламайджакъ шей бармы?» (Башланув 18:14).

  • Алла озь вадесини ерине кетирмеге истей. Меселя, Йехова олюлерни тирильтмеге пек истей. О, ердеки балаларнынъ асретини чеке (Иов [Эюп] 14:14, 15).

Иса пейгъамбер де Алла киби адамларгъа ярдым этмеге азыр эди. О, хасталарны тедавийлей, фукъарелерге ярдым эте, олюлерни тирильте эди. Бу акъкъында да Мукъаддес Китапта айтыла.

Шубесиз, Йехова ве Иса пейгъамбер бизге бахтлы келеджекни багъышламагъа истейлер! (Зебур 71:12–14; 144:16).

 ТЮШЮНИП БАКЪЫНЪЫЗ

Алла бизим дюньямызны насыл этип эйилештиреджек?

Мукъаддес Китап бу суальге бойле джевап бере: ЗЕБУР 71:7, 8, 16, 17 ве ИКМЕТЛИ СЁЗЛЕР 2:20, 21.