Малюматкъа кечмек

Экинджи дереджели менюге кечмек

Йехованынъ Шаатлары

къырымтатар (кирилл)

Алланынъ Падишалыгъы акъкъында эшиткен эдинъизми?

Алланынъ Падишалыгъы акъкъында эшиткен эдинъизми?

Джевабынъыз:

  • эбет

  • ёкъ

  • бир шей эшиткен эдим

 МУКЪАДДЕС КИТАПНЫНЪ ДЖЕВАБЫ

«Коктеки Алла падишалыкъны таинлер ве о ич бир вакъыт йыкъылмаз» (Даниил [Даниял] 2:44).

«О... эбедиен Падиша оладжакъ, ве Онынъ падишалыгъынынъ сонъу олмайджакъ» (Лука 1:33).

СИЗ ИЧЮН БУНЫНЪ НАСЫЛ ФАЙДАСЫ БАР

 МУКЪАДДЕС КИТАПТА ЯЗЫЛГЪАНЫНА ИШАНМАКЪ МУМКЮНМИ?

Эбет, чюнки бунъа, энъ аздан, эки себеп бар:

  • Иса пейгъамбер Алланынъ Падишалыгъы инсанлар ичюн не япаджагъыны косьтерди. Иса пейгъамбер озь девамджыларны Алланынъ Падишалыгъы кельсин ве ерде Алланынъ ирадеси акъикъат олсун деп, дуа этмеге огретти (Матта 6:9, 10). Иса пейгъамбер бу Падишалыкъны келеджек укюмдары оларакъ, бу дуанынъ джевабы насыл оладжагъыны косьтерди.

    Ерде яшагъанда Иса пейгъамбер ачларны ашата, хасталарны тедавийлей, атта олюлерни тирильте эди! (Матта 15:29–38; Юхан 11:38–44). Бойлеликнен, Иса пейгъамбер Алланынъ Падишалыгъына бойсунгъанларны насыл аджайип яшайыш беклегенини косьтерди (Зебур 71:8).

  • Дюньядаки вакъиалар Алланынъ Падишалыгъы якъынлыгъыны косьтере. Иса пейгъамбернинъ эвельден айткъанына коре, Алланынъ Падишалыгъы ерде тынчлыкъны тиклемезден огюне, инсаниет дженклерден, ачлыкътан ве ер тепренювлерден азап чекеджек (Матта 24:3, 7).

    Тамам буны биз бугунь коремиз. Шунынъ ичюн биз Алланынъ Падишалыгъы тезден бутюн дюнья меселелерни чезеджегине эмин олмакъ мумкюнмиз.

 ТЮШЮНИП БАКЪЫНЪЫЗ

Алланынъ Падишалыгъы идаресинде яшайыш насыл оладжакъ?

Мукъаддес Китап бу суальге бойле джевап бере: ЗЕБУР 36:29 ве ИСАИЯ [ЕШАЯ] 65:21–23.

Бу нешир Мукъаддес Китапны бутюн дюнья маариф фаалиетини къысмы олып, Йехова Шаатларынен кечириле ве гонъюльден багъышлангъан фермиянен къаплана