Малюматкъа кечмек

Экинджи дереджели менюге кечмек

Йехованынъ Шаатлары

къырымтатар (кирилл)

Мукъаддес Китапны не ичюн огренмек керек?

Мукъаддес Китап бутюн ер юзюнде миллионларгъа энъ муим суаллерге джевап тапмагъа ярдым эте. О сизге де ярдым эткенини истер эдинъизми?

Мукъаддес Китапны огренмеси насыл кече?

Йехованынъ Шаатларыны бутюн дюньяда Мукъаддес Китапны бедава огреткен адамлар киби билелер. Олар насыл кечкенини бакъынъыз.

Падишалыкъ Залында нелер олып кече?

Келинъиз ве озюнъиз корюнъиз.

Мукъаддес Китапны огренмекни риджа этмек

Мукъаддес Китапны бедава мешгъулиетлери сизге келишкен вакъытта ве сизге онъайтлы ерде.

Йехова Шаатларынынъ топлашув корюшювлери

Корюшювлеримиз къайда я да насыл кечирильгенини билинъиз.